قطب علمی معماری اسلامی- نشریه
نشریه پژوهشهای معماری اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مجّله « پژوهشهای معماری اسلامی » وابسته به قطب علمی معماری اسلامی دانشگاه علم وصنعت ایران  براساس قوانین و مصوبات وزارت علوم از شماره نخست آن دارای اعتبار علمی پژوهشی می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی معماری اسلامی:
http://idea.iust.ac.ir/find-89.13013.28936.fa.html
برگشت به اصل مطلب