قطب علمی معماری اسلامی- اخبار و رویدادهای جاری
سخنرانی مدیر قطب معماری اسلامی در مدرسه اسلامی هنر

حذف تصاویر و رنگ‌ها

وی در ابتدا با توضیح پنج مرحله در خلق آثار هنری و معماری، ملزومات هریک از این مراحل را برشمرد و سپس وارد بحث درباره خانه کعبه گردید. ایشان کعبه را از سه جنبه «ویژگی های تاریخی – محتوایی»، «ویژگی های بیرونی» و «ویژگی های درونی» مورد بررسی قرار داد و در هر جنبه، اصول و راهبردهایی را استخراج کرد.

از جمله مهم ترین اصول مستخرج از ویژگی های بیرونی خانه کعبه در نگاه سخنران این نشست، عبارت بودند از:

۱٫ خلاقیت منظّم نسبت به نمای نامنظّم و سیّال کوه ها و تپّه های اطراف

۲٫ القاء حجمی محکم، باثبات و امن در اثر تساوی طول و عرض و ارتفاع

۳٫ القاء وحدت به دلیل وجوه و یال های مشابه

۴٫ معنویت درون گرایانه در اثر استفاده از مصالح بومی و طبیعی و حذف آرایه ها و نمایه ها همچنین مهم ترین اصول مستخرج از ویژگی های درونی خانه کعبه از نگاه سخنران، عبارت بودند از:

۱٫ فضای داخلی کاملاً درون گرا به دلیل چهار وجه بسته و پُر

۲٫ نقطه مرکزی سکون آفرین به دلیل تساوی طول و عرض و ارتفاع

۳٫ القاء بیشترین سکون و سکوت فیزیکی در اثر صفرشدن برآیند سه محور در مکعّب

۴٫ تناسب برای نماز و سخنرانی به  دلیل تساوی دو محور افقی و عمودی ایشان

در ادامه با بیان سیر تبدیل آتشکده چهارطاقی به مسجد توسّط مسلمانان صدر اسلام، اصول مذکور را در این بازسازی، مرور کرد و با اشاره به نقشه و ساختار درونی مسجد امام اصفهان و مسجد جامع اصفهان، مکعّب را سلول بنیادین طراحی این مساجد دانست که به حفظ اصول مستخرج از ویژگی های درونی و بیرونی کعبه انجامیده است. مدیر قطب علمی معماری اسلامی در نهایت ضمن مقایسه کعبه و مساجد فوق با نقشه کلیساها و همچنین جمرات ثلاث، عناصر ضدّمعماری در ساختار و هندسه کلیساها و جمرات ثلاث را بررسی کرد.

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی معماری اسلامی:
http://idea.iust.ac.ir/find-89.12677.32210.fa.html
برگشت به اصل مطلب