بسیج اساتید- شورای راهبردی بسیج اساتید
شورای راهبردی بسیج اساتید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 
دکتر محمد سلیمانی مهندس عبدالحمید نقره کار دکتر محمد خلج امیر حسینی دکتر علیرضا معینی
دکتر احمد چلداوی دکتر حسین بلندی دکتر منصور انبیاء دکتر حمید رضا رازقی
دکتر علی اکبر حشمتی دکتر عبدالمجید ارجمندی دکتر احمدرضا شاه علی دکترمیرسامان پیشوایی
دکتر عمران محمدی دکتر محمدرضا رسولی دکتر هادی خرمی شاد دکتر علی ملکی
دکتر برات مجردی  دکتر میثم جلالی دکتر سید حسن صدیقی دکتر میثم فرج اللهی
دکتر حمیدرضا کوه دار
نشانی مطلب در وبگاه بسیج اساتید:
http://idea.iust.ac.ir/find-82.18695.58270.fa.html
برگشت به اصل مطلب