امور پژوهش- کمیته اعتبار پژوهشی
کمیته اعتبار پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اهداف :

کمیته اعتبار پژوهشی با توجه به ضرورت و جهت تدوین و بررسی آیین نامه نحوه تخصیص اعتبارت پژوهشی و تقویت زیر ساختارهای پژوهشی و جهت دهی تحقیقات به سمت تولید دانش تشکیل می گردد.

ترکیب شورا:

- مدیر امور پژوهش

- مدیر دفتر همکاریهای علمی و صنعتی

- تنی چند از مدیران و معاونین پژوهشی با سابقه

تشکیل جلسات:

جلسات برحسب نیاز تشکیل می گردد.

نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find-8.9431.13783.fa.html
برگشت به اصل مطلب