دانشکده مهندسی صنایع- سمینارهای کارشناسی ارشد
عناوین و زمان برگزاری سمینارهای دانشجویان کارشناسی ارشد (آبان ماه ۱۴۰۰)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/24 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.19070.65009.fa.html
برگشت به اصل مطلب