دانشكده معماري و شهرسازي- دکتر مفیدی
دکتر مفيدی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مشخصات فردي                                                                                                       

  نام: سيد مجيد

  نام خانوادگی: مفيدی شميرانی

  مرتبه علمی: استاديار

  تلفن:3229

  پست الکترونيکی: S_m_mofidi AT iust.ac.ir

AWT IMAGE

                                                       

 

  تحصيلات

  ■ 1377– 1373: دانشگاه شفيلد (University of Sheffield) / انگلستان/ دکتری تخصصی/ ارزيابی رساله A (بدون تصحيح - As Submitted )

  ■ 1364–1361: دانشگاه کلرادو- دنور (University of Colorado at Denver) / آمريکا/ کارشناسی ارشد طراحی شهری/ معدل 90/3

  ■ 1364– 1362: دانشگاه کلرادو- دنور (UCD) / آمريکا/ کارشناسی ارشد انرژی و معماری/ معدل 97/3

  ■ 1361– 1356 : دانشگاه فنی- مهندسی لورنسِ ميشيگان (LUT) / آمريکا/ کارشناسی مهندسی معماری/ معدل 16/3

  عنوان رساله ها

  دکترای تخصصی: “طراحی شهری اقليمي”، راهبردهای پايدار و راهکارهای هوشمند برای مسئله انرژی، و برگرفته از جنبه های مورفولوژيک تکامل مراکز شهری 

  کارشناسی ارشد: “آن شهر”، تولد دوباره شهر اقليمی- فرهنگی ايرانی

  ■ کارشناسی ارشد: “طراحی کالبد شهر در مناطق گرم و خشک”، با توجه به مسئله انرژی در کشورهای در حال توسعه

  مشاغل رسمی کنونی

  ■ عضو هيئت علمی رسمی تمام وقت/ استاديار22/ دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه علم و صنعت ايران/ عضو گروه شهرسازی/ از ارديبهشت 1365

  ■ مدير اجرايی گرايش معماری پايدار/ دانشکده معماری و شهرسازی/ دانشگاه علم و صنعت ايران/ از 6/1382

  ■ مدير مسئول و موسس مرکز مطالعات انرژی و معماری/ دانشگاه علم و صنعت ايران/ از دی 1381

  ■ عضو حلقه علمی کرسی معماری و شهرسازی/ شورای عالی انقلاب فرهنگی/ از تير 1388

  ■ مدير روابط بين الملل دانشکده معماری و شهرسازی/ از مهر 1389

  مسئوليتهای گذشته

  ■ معاون دانشجويی دانشکده معماری و شهرسازی/ شهريور 1381- ارديبهشت 1383

  ■ مدير مرکز رايانه دانشکده معماری و شهرسازی/ دی 1377- مهر 1383

  ■ مدير روابط بين الملل دانشکده معماری و شهرسازی/ 1379- ارديبهشت 1383

  ■ مدير دوره های آزاد دانشکده معماری و شهرسازی/ 1378- 1380

  ■ مدير ارتباط با صنعت دانشکده معماری و شهرسازی/ 1377- 1379

  عضو شورای تخصصی شهرسازی و طرحهای شهری/ اداره کل شهرسازی و طرح های شهری/ معاونت شهرسازی و معماری/ شهرداری تهران/ اسفند 1385

  خلاصه فعاليت های پژوهشی و حرفه ای

  ■ 120 مقاله ارايه و به چاپ رسانده: درکنفرانس های داخلي؛ 42 / بين المللي؛27 {آمريکا(1)، استراليا(3)، اندونزی(1)، امارات(1)، انگلستان(7)، بحرين(1)، برزيل(2)، ترکيه(1)، رومانی(1)، ليبی(3)، مصر(1)، هند(2) و يونان(3)} و در مجلات حرفه ای داخلی 40 و خارجی 11 مقاله (ضميمه2).

  ■ 46 سخنرانی علمی در داخل و مجامع بين المللی خارج کشور (بدون احتساب کنفرانسها).

  ■ دريافت 40 لوح، مدال، تنديس، تقدير نامه يا جايزه از کنفرانسها، سمينارها، مجامع داخلی يا خارجی

  ■ مشارکت در برگزاری و کميته علمی حدود37 گردهمايی داخلی و يا خارجی، و داوری صدها مقاله

  ■ اتمام 7 طرح پژوهشی قرار داد با معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ايران

  ■ مسئوليت راهنمايی 14 رساله دکتری، 99 پاياننامه کارشناسی ارشد و 11 پاياننامه کارشناسی اتمام يافته داشته است، و در حال حاضر 11 رساله دکتری و 24 پايانامه کارشناسی ارشد در دست راهنمايی دارند. (به ضميمه1- الف مراجعه شود)

  ■ مسئوليت مشاوره 9 رساله دکتری، 67 پاياننامه کارشناسی ارشد پايان يافته داشته است و در حال حاضر 1 رساله دکتری و 23 پايانامه کارشناسی ارشد در دست مشاوره دارند. (مراجعه ضميمه1- ب)

  ■ تاکنون حدود 48 بنا (مسکونی/ اداری/ آموزشی/ ...) را طراحی، نظارت و اجراء نموده، و اکثراً با هدف بهينه سازی مصرف انرژی، و محيط زيست طراحی شده و مروج ديدگاه معماری پايدار می باشند.

  ■ عضو گروه طراحی شهری و معماری/ به عنوان سرگروه طراحی شهری در موسسه AHEC - آمريکا/ کار عمده طرح جامع و تفضيلی کوتاه تا دراز مدت دانشگاه کلرادو - دنور/ 1361- 1364

  طراحی داخلی معماری و راندو آزاد در آمريکا / 1358- 1361

  قراردادهای پژوهشی

  ■ روند تکامل شهرگرايی در مباحث پايداری/ دانشگاه علم و صنعت ايران/ معاونت پژوهشی/ مهر 1389

  ■ مبانی کاربرد انرژی های تجديدپذير در معماری/ دانشگاه علم و صنعت ايران/ معاونت پژوهشی/ اسفند 1387

  ■ مبانی مقدماتی توسعه و طراحی شهر پايدار/ دانشگاه علم و صنعت ايران/ معاونت پژوهشی/ مهر 1385

  ■ تغييراقليم جهانی و شکل شهرهای آينده/ دانشگاه علم و صنعت ايران/ معاونت پژوهشی/ اسفند 1385

  ■ بهينه سازی و مديريت انرژی در بناهای آموزشی تهران (مرحله اول)/ دانشگاه علم و صنعت ايران/ معاونت پژوهشی/ تابستان1384

  ■ مطالعات و طرح ساماندهی گلزار شهدای سراب (آذربايجان شرقی)/ بنياد شهيد انقلاب اسلامی/ معاونت پژوهش و تبليغات/ اداره گلزارها/ زمستان1381

  ■ طراحی کالبد شهر در مناطق گرم و خشک به منظور تقليل در مصرف انرژی از طريق کاربرد نيروهای ايستا/ دانشگاه علم و صنعت ايران/ معاونت پژوهشی/ بهار1370

  هدايت رساله و پاياننامه

  جمع

  کارشناسی

  کارشناسی ارشد

  دکتری

  جهت نام دانشجويان و عناوين

  به ضميمه يک مراجعه شود

  124

  11

  99

  14

  پايان يافته

  راهنما

  35

  -

  24

  11

  در دست

  76

  -

  67

  9

  پايان يافته

  مشاور

  24

  -

  23

  1

  در دست

  259

  11

  213

  35

  جمع هر دوره و کل

  تا 25/9/90

  عضويت در مجامع حرفه ای

  ■ عضو سازمان نظام مهندسی/ معمار و ناظر پايه ارشد

  ■ عضو سازمان نظام مهندسی/ شهرساز- طراحی شهری

  ■ عضو جامعه مهندسين شهرساز

  ■ عضو جامعه بين المللی اسکان بشر (International Association for Humane Habitat - ICHH)

  ■ عضو انجمن انرژی خورشيدی ايران (IRSES)

  ■ دارای مدرک Certificate IV in Assessment and Workplace Training از استراليا

  ■ New South Wales Technical & Further Education Commission Australia/ Aug 2006

  ■ دارای مدرک for Community Colleges and Occupational Education ‍ Colorado State Board

  Private Occupational Credential از آمريکا - ايالت کلرادو

  دروس تدريس شده و سوابق آموزشی

  ■ دوره دکترای معماری و شهرسازی

  محيط زيست انسان/ شهرسازی و فرهنگ اسلامی/ شهرسازی دوره اسلامی/ تکنولوژی منطبق/ اقليم و معماری/ معماری و انرژی های نو/ معماری و قناعت در انرژی/ زبان تخصصی شهرسازی/ زبان تخصصی معماری/

  ■ دوره کارشناسی ارشد معماری ) گرايشهای: پايداری/ فنآوری/ عمومی/ معماری)

  معماری همساز با اقليم/ نظريه و روشهای طراحی/ نظريه های مکانيابی/ مبانی توسعه اکولوژيک شهری/ مبانی برنامه ريزی کالبدی/ مبانی و روشهای ايستای طراحی پايدار/ تنظيم شرايط زمين/ انرژيهای تجديدپذير در معماری/ طراحی معماری پايدار2 و 3/ سازه های نو/ متون تخصصی پايداری/

  ■ دوره کارشناسی ارشد طراحی شهری

  طراحی محله3/ مبانی بوم شناسی شهری/ متون تخصصی طراحی شهری/ رايانه در طراحی شهری/

  ■ دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد پيوسته معماری

  طراحی مجتمع زيستی/ طراحی معماري4 و 5/ ترکيب1/ بيان معماری/ طراحی فني1/ تحليل فضای شهری/ تنظيم شرايط محيطی/ تنظيم شرايط محيطي1/ تنظيم شرايط محيطي3/ مبانی محيطی/ طراحی شهری و محيط زيست/ ساختمان 1 و2/ مبانی انرژی‌های نو/ زبان تخصصی معماری/

  ■ تدريس به زبان انگليسی

  TAFE Program - New South Wales University - Australia

  BS. in Architectural Technology:

  Construction 1/ Environmentally Sustainable Building / Architectural َََ Appreciation 1 تا 1386/ از اسفند 1383

  جوايز حرفه ای و دانشجويی

  ■ تقديرنامه/ عضويت در کميته تخصصی و راهبردی پروژه مجتمع تفريحی و گردشگری بهدشت/ شرکت عمران و توسعه شاهد/ 22/8/90

  ■ 2 تقديرنامه برای دو مقاله/ اولين همايش ملی مسکن ايرانی/ دانشگاه آزاد شيراز، دانشکده هنر و معماری/ 27-28/7/90

  ■ تقديرنامه/ اولين کنفرانس بين المللی مديريت شهری با رويکرد توسعه پايدار/ دانشگاه صنعتی شريف/ مرکز صدا و سيما/ 17-18/3/1389

  ■ تنديس و تقديرنامه/ همايش ساختمان و مصرف انرژی/ دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل/ موسسه آموزشی عالی پرديسان/ کانون مهندسين شهرستان بابل/ 6/3/1389

  ■ تقديرنامه/ مشارکت در برگزاری پنج دوره آموزشی/ مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن/ وزارت مسکن و شهرسازی/ 4/3/1389

  ■ تقديرنامه/ داوری مسابقه پروژه ساختمان پزوهش/ دانشگاه علم و صنعت ايران/ 23/12/1388

  ■ گواهينامه/ اولين همابش ملی معماری پايدار/مرکز آموزشی و فرهنگی سما همدان/ 12/12/1388

  ■ تقديرنامه/ دومين گردهمايی روز مهندسی/ وزارت راه و ترابری/ معاونت عمليات فرودگاهی/ دانشکده هواپيمايی کشوری/ شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور-تهران/ 5/12/1388

  ■ تقديرنامه و جايزه/ اولين جشواره ملی معماری سبز/ دانشگاه هنر اصفهان/ 29-30 /11/1388

  ■ تقديرنامه و جايزه/ دومين همايش ملی عمران شهری با محوريت بهينه سازی مصرف انرژی در ساختمان/ دانشکده فنی/ دانشگاه آزاد اسلامی- سنندج/ 30/7/1388

  ■ لوح سپاس/ دومين همايش ملی فنآوری های بومی ايران/ دانشگاه علم و صنعت ايران/ 29-31/2/1388

  ■ تقدير مقاله برتر و همچنين پوستر برتر در بخش معماری خورشيدی/ اولين کنفرانس ملی توسعه انرژی های تجديدپذير/ دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان/ 16/5/1387

  ■ لوح تقدير/ ششمين همايش ملی دوسالانه انجمن متخصصان محيط زيست ايران/ چشم انداز نوين مديريت توسعه پايدار کشور/ 6-7/12/ 1385

  ■ لوح يادبود، تقديرنامه و جايزه/ رتبه دوم مقاله بخش معماری/ پنجمين همايش بهينه سازی مصرف سوخت در ساختمان/ سازمان بهينه سازی مصرف سوخت/ وزارت نفت/ تهران/ 6/2/1385

  ■ چاپ در کتاب "معرفی طرحهای برتر و منتخب" و دريافت جايزه در "مسابقه طراحی خانه اقليمی" چهارمين همايش بهينه سازی مصرف سوخت در ساختمان برای احراز يک مقام اولی دو مقام دومی و يک مقام سومی از مجموع 9 مقام، و همچنين دو طرح منتخب از بين 9 طرح ارسالی توسط دانشجويانی که زير نظر و راهنمايی ايشان در اين مسابقه شرکت نمودند/ 24/12/1383

  تقديرنامه و جايزه/ چهارمين همايش بهينه سازی مصرف سوخت در ساختمان/ سازمان بهينه سازی مصرف سوخت/

  ■ وزارت نفت/ تهران/ 24/12/1383

  ■ لوح يادبود/ همايش توسعه محله ای - چشم انداز توسعه پايدار شهر تهران / تهران/ 18/12/1383

  ■ لوح يادبود و جايزه/ همايش هنر معاصر/ فرهنگسرای هنر ارسباران/ تهران/ 17/12/1382

  ■ تنديس و لوح يادبود/ سومين همايش بهينه سازی مصرف سوخت در ساختمان/ سازمان بهينه سازی مصرف سوخت/ وزارت نفت/ تهران/ 29/11/1382

  ■ لوح يادبود/ همايش مسايل شهرسازی ايران/ جامعه مهندسين شهرساز/ شيراز/ 31/2/1382

  ■ لوح تقدير، مدال و جايزه/ دومين همايش بهينه سازی مصرف سوخت در ساختمان/ سازمان بهينه سازی مصرف سوخت/ وزارت نفت/ تهران/ 7/12/1381

  ■ برنده مسابقه/ طراحی بنای يادمان گلزار شهدا (يک الی پنج مزاری)/ بنياد شهيد انقلاب اسلامی/ معاونت پژوهش و تبليغات/ اداره گلزارها/ 15/9/1381

  ■ دريافت جايزه ارزی دانشگاه آکسفورد- بروکس انگلستان توسط دانشجويان برای احراز مقام دوم، سوم، چهارم و نهم، از جمع 9 مقام موجود، که زير نظر و راهنمايی ايشان در مسابقه بين الملی طراحی TIA در يزد و در تاريخ 16/6/1381 شرکت نموده بودند.

  ■ تنديس و جايزه/ همايش ايثارگران و شوراهای اسلامی شهر و روستا/ تهران/ 26/5/1380

  ■ جايزه/ سومين همايش ملی انرژی/ شورای جهانی انرژی/ وزارت نيرو/ تهران/ 12/2/1380

  ■ جايزه/ چهارمين کنفرانس سراسری روستا و انرژی/ سازمان جهاد سازندگی/ 4/12/ 1379

  ■ از طريق کنکور سراسری 1369 در رشته دکتری تخصصی طراحی شهری از بين 136 نفر انتخاب و در سال 1373 بورسيه و به انگلستان اعزام گرديد

  ■ منتخب به عنوان "بهترين دانشجو"/ دانشگاه کلرادو-دنور (UCD) / دانشکده معماری و برنامه ريزی/ ارديبهشت 1364

  ■ تقديرنامه جهت "برترين در طراحی شهری"/ دانشگاه کلرادو در دنور (UCD) / دانشکده معماری و برنامه ريزی/ 20/2/1362

  ■ به عنوان "بهترين طراحی و راه حل"/ سرگروه دانشجويی طراحی شهری زير نظر ادموند بيکن/ پروژه "طرح توسعه CBD ديترويت"/ توسط سازمان برنامه ريزی شهری آمريکا انتخاب و بخشی از آن به اجرا گذارده شد/ 1360

  ■ انتشار در مجله فارغ التحصيلان/ پروژه دو نيمساله دروس مبانی برنامه ريزی شهری/ از ميان حدود 30 گروه دانشجويان انتخاب و به نمايش عموم گذارده شد/ 1359

  ■ برگزيده پروژه تجسمی/ مسابقه هنر و عکاسی "مرکز AIA ديترويت"برای نمايش عموم/ 1358

  منتخب به عنوان “برترين دانشجو"/ در "فهرست ملی منتخب رئيس دانشکده های آمريکا ) (National Dean's List / 1357

  داوری، عضويت، برگزاری همايش و مسابقات

  ■ عضو کميته علمی، هيات داوری مقالات و عضو هيات رييسه/ همايش علمی نخستين همايش ملی معماری پايدار زيست محيطی/ بنياد علمی پژوهشی معماری و شهرسازی ايران/ يزد/ ؟

  ■ عضو کميته علمی/ همايش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مديريت انرژی/ دانشگاه آزاد اسلامی/ اردستان/ 12-13/11/1390

  ■ عضو کميته علمی/ همايش بوم های بيابانی، گردشگری و هنرهای محيطی/ دانشگاه آزاد اسلامی/ نجف آباد- اصفهان/ 23-24/9/1390

  ■ عضو کميته علمی (Int. Scientific Committee) / /World Sustainable Building Conference هلسينکی، فنلاند/ 18-21 Oct. 2011 / 26-30/7/1390/ www.sb11.org/sb11-helsinki

  ■ عضو کميته علمی (Int. Scientific Committee) / /5th Symposium on Advance in Science & Technology / / / مشهد/ 12-17 May, 2011 / 22-27/2/1390/ www.5thsastech.khi.ac.ir

  ■ عضو کميته علمی (Int. Scientific Committee) / 1st Int. Conf. on Sustainability & the Future / Future Intermediate Sustainable Cities / دانشگاه بريتانيای مصر (BUE) / Sherouk -مصر/ 23 - 25 Nov., 2010 . / 2-4/9/1389

  ■ عضو کميته علمی، هيات داوری مقالات و عضو هيات رييسه/ اولين کنفرانس بين المللی مديريت شهری با رويکرد توسعه پايدار/ دانشگاه صنعتی شريف/ مرکز مطالعات تکنولوژی/ دفتر مطالعات شهری/ 17-18خرداد 1389

  ■ عضو کميته تخصصی، هيات داوری مقالات / اولين کنفراتس بين المللی سکونتگاههای روستايی- مسکن و بافت/ بنياد مسکن انقلاب اسلامی/ معاونت بازسازی و مسکن روستايی/ 29-28/2/1389

  ■ عضو کميته راهبردی و داوری طرح جامع پرديس دانشگاه بهشهر/ دفتر طرحهای عمرانی/ دانشگاه علم و صنعت ايران/ شهريور 1388- ارديبهشت 1389

  ■ عضو کميته علمی و عضو هيات رييسه/ اولين جشواره ملی معماری سبز/ دانشگاه هنر اصفهان/ 29-30 /11/1388

  ■ عضو هيات تحريريه/ فصلنامه هويت شهر/ واحد علوم و تحقيقات/ دانشگاه آزاد اسلامی/ از مهر 1386 تا اسفند 1388

  ■ داور پروژه تحقيقاتی "بازنگری آيين نامه طراحی محوطه زمينی فرودگاههای کشور"/ پژوهشکده حمل و نقل / وزارت راه وترابری/ 29/5/1388 الی 30/8/1388

  ■ عضو کميته علمی (Int. Scientific Committee) / 5th Int. Conf. on Sustainable Architecture and Urban Development (CSAAR) / دانشکده معماری و برنامه ريزی شهری/ دانشگاه الفتح/ ظرابلس ليبی/ 3 - 5 Nov., 2009 . / 12-14/8/1388

  ■ عضو هيات رييسه/ دومين همايش ملی عمران شهری با محوريت بهينه سازی مصرف انرژی در ساختمان/ دانشکده فنی/ دانشگاه آزاد اسلامی- سنندج/ 29-30/7/1388

  ■ عضو هيات رئيسه/ دومين همايش ملی فنآوری های بومی ايران/ دانشگاه علم و صنعت ايران/ 29-31/2/1388

  ■ عضو گروه داوری مسابقه "پروژه ساختمان پژوهش دانشگاه علم و صنعت ايران"1/4-1/10/1388

  ■ شورای هماهنگی احداث پرديس شهدا در دانشگاهها/ معاونت عمران و مسکن/ بنياد شهيد و امور ايثارگران/ از فروردين تا شهريور 1388

  ■ عضو کميته علمی، و هيات داوری مقالات و دبير کميته معماری خورشيدی/ اولين کنفرانس ملی انرژی های تجديدپذير/ دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان/ 16/5/1387

  ■ مسئول يکی از سه کارگاه بين المللی گروه طراحی/ Pilot Project for an Efficient "Research Laboratory" / Polytechnic school of Architecture and Urban Planning / German Academic Exchange Service (DAAD) / MENASHDA / الجزاير- الجزيره/ 21- 23 June 2008 / 3-1/4/1387

  ■ مدير کميته معماری و ساختمان/ اولين جشواره ملی ابتکارات کاربردی انرژی/ شرکت بهينه سازی مصرف سوخت/ شرکت ملی نفت ايران/ 1/3/1387

  ■ مشارکت در برگزاری The 3rd Seminar on Toward Sustainable Gulf Cities / دانشگاه خليج/ دانشکده علوم محيطی/ بحرين-منامه/ 22-23-April, 2008 / 4-3/2/1387

  ■ مشاور و عضو کميته فنی/ معاونت عمران و مسکن/ بنياد شهيد و امور ايثارگران/ از ارديبهشت 1381 تا تير 1385

  ■ عضو هيات رئيسه و علمی/ پنجمين همايش بين المللی بهينه سازی مصرف سوخت در ساختمان/ داوری 57 مقاله/ سالن همايش های رازی/ تهران/ 5-6 ارديبهشت 1385

  ■ عضو هيات رئيسه، علمی، داوری مقالات و مسابقه خانه اقليمی/ چهارمين همايش بين المللی بهينه سازی مصرف سوخت در ساختمان/ مرکز صدا و سيما/ تهران/ 24-23/12/1383

  ■ عضو هيات رئيسه و علمی/ همايش توسعه محله ای - چشم انداز توسعه پايدار شهر تهران/ دانشگاه تهران/ 18/12/1383

  ■ مشارکت در تدوين منشور/ کارگاه تخصصی منشور توسعه پايدار بم/ وزارت مسکن و شهرسازی/ تهران/ 18/6/1383

  ■ برگزاری و ترجمه همزمان/ سخنرانی پرفسور رندولف لانجين باخ/ عضو هيئت علمی دانشگاه برکلی آمريکا/ بررسی عوامل تخريب و زلزله ارگ بم/ دانشگاه علم و صنعت/ 14/2/1383

  ■ عضو هيئت رئيسه، علمی و داوری مقالات/ سومين همايش بين المللی بهينه سازی مصرف سوخت در ساختمان/ مرکز صدا و سيما/ تهران/ 28-29/11/1382

  ■ عضو هيات رئيسه/ همايش مسائل شهرسازی ايران/ دانشگاه شيراز/ شيراز/ 31-30/2/1382

  ■ عضو هيات داوری/ مسابقه طراحی گلزار نمونه/ بنياد شهيد انقلاب/ 3/12/1381

  ■ عضو هيات رئيسه/ The 5th International Conference on Humane Habitat / بمبئی- هند/ 13-11/11/1381 / Jan. 31– Feb. 2, 2003

  ■ عضو هيات علمی و داوری/ مسابقه بين المللی خانه ای در يزد/ TIA2002 - UNESCO / تالار آينه/ يزد/ 16/6/1381

  ترجمه مقاله دکتر فلامکی/ Austrian Architecture / سمينار بين المللی تبادلات فرهنگ معماری و شهرسازی ايران و اتريش/ مرکز گفتگوی تمدنها ICDAC / دانشگاه شهيد بهشتی/ چاپ در اطريش / مجله 2003 X-change / صص22-

  ■ 31/ تعداد کلمات5566/ 5-8/12 / 1380

  ■ عضو هيات رئيسه، علمی و داوری مقالات/ همايش ايثارگران و شوراهای اسلامی شهر و روستا/ بنياد شهيد انقلاب/ مرکز همايش های منظريه/ تهران/ 25-26/5/1380

  ■ برگزاری دو سخنرانی/ دکتر بزرگی/ عضو هيئت علمی دانشگاه آمريکا/ تدريس معماری در آمريکا/ دانشگاه علم و صنعت/ 2/4/1380

  ■ عضو هيات رئيسه و همکاری در برگذاری/ همايش آموزشی معماری خورشيدی/ انجمن انرژی خورشيدی ايران/ دانشگاه علم و صنعت/ تهران/ 31-30/2/1380

  ■ برگزاری و ترجمه همزمان/ سخنرانی دکتر محمود راش از آلمان/ طراحی مسجدالنبی مدينه/ 1379

  ■ عضو کميته برگزاری و مسئول مجموعه مقالات/ اولين سمينار دانشجويان دکتری در انگلستان و ايرلند/ The 1st Seminar of Iranian Ph.D. Students in UK & Ireland / دانشگاه شفيلد/ 30/2/1374

  داوری صدها مقاله برای مجلات علمی، پژوهشی و همايش های مختلف

  مصاحبه

  ■ صدای جمهوری اسلامی ايران/ راديو اقتصاد/ برنامه هرم/ چشم انداز انرژی های فسيلی و تجديدپذير/1900-200 /16/8/90

  ■ راديو فرهنگ/ 17/6/1389

  ■ راديو فرهنگ/ برنامه هفت اقليم/ زلزله در کلان شهرها / 31/3/1386

  ■ راديو فرهنگ/ برنامه هفت اقليم/ منظر شهری / 9/3/1386

  ■ خبرگزاری کار ايران/ قيمت پلکانی و يارانه ای نمودن قيمت بنزين/ 17/12/1385

  ■ خبرگزاری دانشجويان ايران/ سرويس انرژی/ عرضه بنزين/ 11/12/1385

  ■ شبکه خبری نفت و انرژی / پترونت / تاثير قيمت نفت بر اقتصاد / 10/12/1385

  ■ روزنامه عصر اقتصاد/ امتيازهای ايران برای سرمايه گذاران خارجی در صنعت نفت/ شماره 857 سال چهارم/ ص6/ 21/11/1385

  ■ شبکه خبر/ اخبار علمی و فرهنگی/ مقايسه سامانه های بومی و نوين سرمايشی/ 6/2/1385

  ■ خبرگزاری کار ايران/ 54 سال پس از ملی شدن صنعت نفت/ 19/12/1384

  ■ خبرگزاری پارس/ ارزيابی از پديده فرار سرمايه از ايران/ گروه اقتصادی/ 14/6/1384

  ■ خبرگزاری پارس/ راههای مقابله اقتصادی در برابر تهديدات هسته‌ای/ گروه اقتصادی/ 25/5/1384

  ■ شبکه خبر/ اخبار علمی فرهنگی/ دستاوردهای مسابقه طراحی خانه اقليمی/ 24/12/1383

  ■ شبکه 2/ اخبار علمی فرهنگی/ در مورد رشته معماری/ 31/4/1381

  ■ شبکه 2/ برنامه علمی پويش/ آينده انرژی/ مدت 45 دقيقه/ 3/2/1381

  موارد ديگر

  ■ دانش زبان انگليسی در حد عالی/ تدريس/ تاليف/ ترجمه/ ويرايش علمی/ در زمينه های مختلف معماری، طراحی شهری و انرژی، اقليم، محيط زيست و پايداری

  طراح سئوالات تشريحی و چند گزينه ای/ دروس: دانش فنی، تنظيم شرايط محيطی، طراحی معماری، طراحی شهری، زبان تخصصی انگليسی، و مبانی نظری شهرسازی برای کنکورهای دوره های دکترا و کارشناسی ارشد/ رشته های معماری و شهرسازی/ به صورت متداوم از سال 1379 تاکنون

  ضميمهِ يک: فهرست راهنمايی و مشاوره پاياننامه ها و رساله ها

  الف: فهرست راهنمايی پاياننامه و رساله

  ش

  عنوان پاياننامه يا رساله

  نام دانشجو

  دانشگاه

  مدرک

  تاريخ ارائه

  1

  مجتمع توريستی درمانی رشت

  جمال اميدی، فاطمه

  علم/ صنعت

  Ms,SA

  24/7/90

 

  2

  طراحی مجموعه اقامتی پايدار 22تهران

  نيک نفس، امير

  علم/ صنعت

  Ms,SA

  24/7/90

 

  3

  طراحی مرکز توسعه معماری پايدار در تهران

  رضايی، فيروزه

  علوم ت آزاد

  Ms.Ar

  6/7/90

 

  4

  طراحی مرکز تفريحات آبی و مجتمع زيستی جزيره اندرآبی-قشم

  م قاضيجهانی، مهسا

  علوم ت آزاد

  Ms.Ar

  6/7/90

 

  5

  مدرسه به عنوان معلم طراحی دبستان دخترانه بايدار تهران

  خواصی، سارا

  علوم ت آزاد

  Ms.Ar

  6/7/90

 

  6

  طراحی محله پايدار – چيذر تهران

  فتاحی، روزيتا

  علوم ت آزاد

  Ms.UD

  6/7/90

 

  7

  عرصه همگانی، بستری مطلوب برای زندگی در زمستان-شهرکرد

  محمدزاده، غزال

  علوم ت آزاد

  Ms.UD

  6/7/90

 

  8

  الگوی شهر پايدار، شاخص ها و ابزارهای سنجش

  فرامرزی اصلی، مهسا

  علوم ت آزاد

  PhD.U

  5/7/90

 

  9

  بررسی عوامل پايداری فرهنگی فضاهای مسکونی ترکمن نشين

  بوزکند، محمد امين

  خوراسگان آزاد

  Ms. Ar

  3/6/90

 

  10

  بررسی نقش مشارکت مردمی در ايجاد محله پايدار

  عليزاده، الهام

  علم/ صنعت

  Ms.UD

  14/4/90

 

  11

  نوروز و کارآيی دانش آموزان در مدارس راهنمايی ايران

  پورناصری، شهناز

  علم/ صنعت

  PhD,A

  14/4/90

 

  12

  احيا و ساماندهی محور پياده مدار امامزاده شاه حمزه تا مسجد جامع قم

  صادقي؛ نفيسه

  علم/ صنعت

  Ms.UD

  31/3/90

 

  13

  برنامه ريزی در فرايد طراحی معماری با توجه به اصول پايداری

  جهانبخش، حيدر

  علم/ صنعت

  PhD,A

  24/12/89

 

  14

  طراحی مجموعه اقامتی برای جهانگردان هنرمند در بندرلافت

  رضايی، زهره سادات

  علم/ صنعت

  BS.Ar

  17/12/89

 

  15

  طراحی مجتمع آموزشی زيست بوم روستايی - همشيز

  زارعی، نيلوفر

  علوم ت آزاد

  Ms.Ar

  27/11/89

 

  16

  طراحی پارک پژوهش پايدار دانشجويان واحدعلوم وتحقيقات

  سرافرازی، شيما

  علوم ت آزاد

  Ms.Ar

  27/11/89

 

  17

  طراحی مرکز تحقيقاتی انرژی های تجديدپذير - اصفهان

  امينی، نيلوفر

  علوم ت آزاد

  Ms.Ar

  25/11/89

 

  18

  بهينه سازی مصرف انرژی در ساختمان از روش ايستا در رشت

  حسنی ليچانی، بهمن

  همدان آزاد

  Ms. Ar

  20/11/89

 

  19

  مجتمع ريستی پايدار در يزد

  کامرانی کسمايی، حديثه

  علوم ت آزاد

  Ms.Ar

  4/11/89

 

  20

  طراحی الگوی مسکن پايدار با رويکرد بهره گيری از انرژيهای تجديدپذير

  پاليزی، کامبيز

  علم/ صنعت

  Ms,SA

  28/10/89

 

  21

  محله چيذر

  هانيه، رجوی

  قزوين آزاد

  Ms,UD

  16/10/89

 

  22

  مسکن خودکفا صرفه جويی در انرژی

  تينا، رکنی

  علم/ صنعت

  Ms,SA

  11/10/89

 

  23

  تاثير ساختار کالبدی بر پايداری محله- بافت تاريخی بوشهر

  محمدی دوم، تقی

  علم/ صنعت

  Ms.UD

  22/8/89

 

  24

  طراحی مجموعه ادلری پايدار صنعت نفت در اصفهان

  پورعابدين، سميرا

  علم/ صنعت

  Ms,SA

  22/8/89

 

  25

  طراحی مجتمع مسکونی با بکارگيری سامانه ايستا

  خاشعی، زهرا

  خوراسگان آزاد

  Ms. Ar

  21/8/89

 

  26

  سکونتگاه گردشگری زيستی آبگرم وانا

  وحدتی، فروزان

  علم/ صنعت

  Ms,SA

  10/7/89

 

  27

  دانشکده هنرومعماری دانشکاه آزاد علوم تحقيقات با رويکرد پايداری

  عبدالباقي؛ علی

  علوم ت آزاد

  Ms.Ar

  7/7/89

 

  28

  طراحی مجموعه گردشگری پايدار با توجه به تحقيقات کشاورزی

  روزی طلب، سميه

  علم/ صنعت

  Ms,SA

  6/7/89

 

  29

  طراحی مرکز اکوتوريسم خرم آباد-با رويکرد معماری پايدار

  ياوريان، تينا

  علوم ت آزاد

  Ms.Ar

  5/7/89

 

  30

  طراحی محله پايدار در باغشاه شيراز

  اقتصادی، نهال

  علوم ت آزاد

  Ms.Ar

  5/7/89

 

  31

  پارک اترژی های تجديدپذير در کوه خضر قم

  حسينی، زهراالسادات

  علوم ت آزاد

  Ms.Ar

  5/7/89

 

  32

  معيارهای بهبود نورگيرهای ساختمانهای اداری در اقليم نيمه گرم وخشک

  مدی، حسين

  علم/ صنعت

  PhD,A

  28/6/89

 

  33

  شيوه طراحی مناسب سامانه های دسترسی راههای شهری و مديريت

  رضايی نيا، پدرام

  علم/ صنعت

  Ms.UD

  4/2/89

 

  34

  تدوين معيارهای طراحی محله پايدار (اقليم تبريز)

  سينگری، مريم

  علوم ت آزاد

  PhD,U

  6/6/89

 

  35

  اکوپارک دربند

  صادقی، آزين

  د ب چاه بهار

  BS.Ar

  26/12/88

 

  36

  مجموعه فرهنگی-زيست محيطی باغ شاطر دربند

  پاکزاد، بهروز

  د ب چاه بهار

  BS.Ar

  26/12/88

 

  37

  طراحی استرحتگاه پايدار

  محمدپورنامی، مريم

  علم/ صنعت

  Ms,SA

  24/12/88

 

  38

  نشانه شناسی شهری

  کامرانی، آويده

  علم/ صنعت

  Ms.UD

  22/12/88

 

  39

  راهنمای طراحی شهری معطوف به رويکرد پديدار شناسانه مکان

  عابدی، مهديه

  علم/ صنعت

  Ms.UD

  22/12/88

 

  40

  بکارگيری روش پلکس سازی در اقليم گرم و خشک ايران

  صديقی، ماهک

  علوم ت آزاد

  Ms.Ar

  9/12/88

 

  41

  طراحی مرکز محله پايدار در بافت قديم کرمان

  رشيدی محمدی، اسما

  علوم ت آزاد

  Ms.Ar

  9/12/88

 

  42

  برنامه ريزی و طراحی مدرسه اقليمی با استفاده از انرژی های تجديدپذير

  يازندی، حميدرضا

  علم/ صنعت

  Ms,SA

  8/12/88

 

  43

  تدوين الگو و راهکار برای تحقق شهر سالم- بابل

  مريم، رزقی

  قزوين آزاد

  Ms,UP

  6/12/88

 

  44

  اصول همپيوندی حمل ونقل عمومی و فضاهای شهری پياده مدار پايدار

  کاشانی جو، خشايار

  علوم ت آزاد

  PhD,U

  20/11/88

 

  45

  فشردگی در پايداری شهر بافت قديم يزد

  عليمحمدی، حامد

  مرکز آزاد

  Ms,UP

  15/11/88

 

  46

  اکوپارک چند منظوره - اردبيل

  علوی زاده، الهام

  علوم ت آزاد

  Ms.Ar

  23/10/88

 

  47

  طراحی شهرک مسکونی پايدار خورشيدی

  منطقی، گلنوش

  قزوين آزاد

  Ms,UD

  11/9/88

 

  48

  بررسی نقش مشارکت اجتماعی شهروندان در بهسازی و نوسازی بافتهای فرسود

  رضايی مويد، صادق

  علم/ صنعت

  Ms,UP

  30/8/88

 

  49

  بررسی ضرورت آموزش معماری پايدار در ايران

  سيد الماسی، سيد مهدی

  علوم ت آزاد

  PhD,A

  21/7/88

 

  50

  طراحی مرکز محله پايدار ازگل

  صحراگردمنفرد، ندا

  علم/ صنعت

  Ms,SA

  30/4/88

 

  51

  بررسی رابطه بين سطح، حجم و فرم بنا با تابش در منطقه گرم و خشک ايران

  فارسی، عليرضا

  علم/ صنعت

  PhD,A

  24/4/88

 

  52

  بررسی روند توسعه پايدار شهری در کشورهای درحال توسعه؛ ايران اصفهان

  افتخاری مقدم، علی

  علم/ صنعت

  Ms,UP

  22/4/88

 

  53

  سمبوليسم در ايستگاه راه آهن رشت

  کريمی، مرتضی

  همدان آزاد

  Ms.Ar

  2/2/88

 

  54

  اکوپارک گلريزان

  عبادی زاده؛ الناز

  علم/ صنعت

  Ms. Ar

  16/1/88

 

  55

  پياده راه تحکيم رابطه انسان و محيط های شهری - ساوه

  گردان، نيلوفر

  علوم ت آزاد

  Ms.UD

  21/11/87

 

  56

  طراحی مسکن پايدار

  هوشمند، فرناز

  کرمان آزاد

  Ms*

  29/10/87

 

  57

  بهسازی منظرشهری خيابان فلاح- محله جی منطقه 9 تهران

  بصيری مژدهی، رضا

  علم/ صنعت

  Ms.UD

  28/10/87

 

  58

  طراحی مجتمع صنايع دستی دزفول

  محمودی، مهنوش

  شوشتر آزاد

  Ms.UP

  7/7/87

 

  59

  عابرمداری در بافت قديم تهران- خيابان لاله زار

  کريمی، نوشين

  علوم ت آزاد

  Ms.UD

  31/6/87

 

  60

  بهبودی در پرتو نورروز- طراحی بيمارستان پايدار- همدان

  شريفی، مهدی

  همدان آزاد

  Ms.Ar

  17/5/87

 

  61

  مرکز تحقيقات هوش مصنوعی و رباتيک - طراحی پايدار

  رشيدی، علی

  همدان آزاد

  Ms.Ar

  17/5/87

 

  62

  اصول عابرمداری در طراحی يک محور شهری پايدار

  حجتی، وحيده

  علوم تحقيقات آزاد

  Ms.UD

  30/4/87

 

  63

  مجموعه تفريحی توريستی پايدار با تاکيد بر سرمايش ايستا

  دهقان؛ نرگس

  علم و صنعت

  Ms,SA

  12/4/87

 

  64

  دهکده پايدار کودکان بی سرپرست

  فرشچی، رفيعه

  علم و صنعت

  Ms,SA

  5/4/87

 

  65

  الگوهای پايدار در طراحی مجموعه تفريحی - گردشگری

  حقيقی بروجنی، ثمر

  علم و صنعت

  Ms,SA

  29/3/87

 

  66

  اصول عابرمداری در طراحی يک محله شهری پايدار- شيراز

  مضطرزاده، حامد

  علوم تحقيقات آزاد

  Ms.UD

  26/3/87

 

  67

  طراحی نوار ساحلی شهر بوشهر با تکيه بر اصول توسعه پايدار

  جهانگيری، آرمان

  علم و صنعت

  Ms,UD

  31/1/87

 

  68

  الگوهای حمل و نقل پايدار شهرها سامانه مترو تهران

  اردلان، مريم

  علم و صنعت

  Ms,UP

  31/1/87

 

  69

  بررسی ارزشهای طراحی اکولوژيک پايدار- محله ازگل

  افغان طلوعی، آزيتا

  علم و صنعت

  Ms,UP

  26/12/86

 

  70

  طراحی و مرمت پايدار محله سرو - ابرکوه

  روحی، فاطمه

  علوم تحقيقات آزاد

  Ms.Ar

  14 /11/86

 

  71

  طراحی مجتمع مسکونی پايدار خورشيدی - شاهرود

  رحمانی، الهه

  علم و صنعت

  MS.SAr.

  26/8/86

 

  72

  مرکز تفريحی اقامتی با توجه به مبانی معماری پايدار- لافت

  دلجوان، صدقناز

  علوم تحقيقات آزاد

  MS.Ar.

  23/5/86

 

  73

  گونه شناسی و عوامل تاثيرگذار برشکلگيری ساباط در اقليمهای ايران

  محوی، نيلوفر

  علوم تحقيقات آزاد

  Ph.D.Ar.

  23/5/86

 

  74

  باغ موزه کودک- برای آموزش زندگی پايدار برای کودکان

  فلاح نيا، مهسا

  علوم تحقيقات آزاد

  MS.Ar.

  10/5/86

 

  75

  آب و طراحی مجتمع مسکونی پايدار - اردستان

  شفيعی اردستانی، ليلا

  علم و صنعت

  MS.SAr.

  30/4/86

 

  76

  ساختار کالبدی شهر فرزانگان

  نظافت، محمدرضا

  علم و صنعت

  MS.UD.

  21/12/85

 

  77

  مرمت شهری پايدار- نمونه بافت قديمی تبريز

  تاج رضايی،

  علم و صنعت

  MS.UD.

  6/11/85

 

  78

  تاثير بادگير بعنوان يک سامانه سرمايشی در معماری ايران

  محمودی، مهناز

  علوم تحقيقات آزاد

  Ph.D.Ar.

  25/10/85

 

  79

  ساماندهی يک محدوده پياده مدار پايدار شهری-صادقيه

  کاشانی جو، خشايار

  علم و صنعت

  MS.UD.

  14/9/85

 

  80

  خانه خودکفا در پناه خاک

  صدوقی، آرزو

  علم و صنعت

  MS.SAr.

  17/8/85

 

  81

  نورطبيعی در فضاهای آموزشی-طراحی يک مدرسه

  معيری نيا، مريم

  علم و صنعت

  MS.SAr.

  29/7/85

 

  82

  بررسی عوامل طراحی يک محله پايدار - اروميه

  تاج فر، سعيده

  علم و صنعت

  MS.SAr.

  12/7/85

 

  83

  موزه حيات وحش و مرکز تحقيقات

  اسدی کرم، آرش

  کرمان آزاد

  MS.Ar.

  28/4/85

 

  84

  طراحی ساختمان اداری پايداری

  آذربايجانی، مونا

  علم و صنعت

  MS.SAr.

  17/4/85

 

  85

  تاثير محيطی حياط مرکزی در معماری مسکونی پايدار مناطق گرم و خشک ايران

  سفلايی، فرزانه

  علوم تحقيقات آزاد

  Ph.D.Ar.

  19/2/85

 

  86

  موزه يادمان زلزله بم

  ژيان پناه، زهرا

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  2/2/85

 

  87

  سيمای کالبدی شهر پايدار ميدان بهارستان - تهران

  وهابزاده، نغمه

  علم و صنعت

  MS.UD.

  21/12/84

 

  88

  ساماندهی فضای سبز شهری با توجه به توسعه يايدار- منطقه 18

  ناظمی، نعمان

  آزاد تحصيلات تکميلی

  MS.Ar.

  18/12/84

 

  89

  راهبردهای توسعه کالبدی پايدار شهری- محله مقصوديه تبريز

  شقاقی، شهريار

  علوم تحقيقات آزاد

  Ph.D.UD.

  24/11/84

 

  90

  دانشکده بين الملل معماری و شهرسازی پايدار - يزد

  شفيعی، ميثم

  قزوين آزاد

  MS.Ar.

  13/10/84

 

  91

  طراحی مرکز تحقيقات نانوتکنولوژی با رويکرد به مفاهيم پايداری

  رفيقی، مهران

  بين الملل قزوين

  MS.Ar.

  13/10/84

 

  92

  مرکز فرهنگی انرژی پايدار

  حسيی، سيده فاطمه

  همدان آزاد

  MS.Ar.

  15/9/84

 

  93

  اصول طراحی گلخانه بر اساس عناصر معماری سنتی ايران

  صابرنژاد، ژاله

  علوم تحقيقات آزاد

  Ph.D.Ar.

  12/7/84

 

  94

  مرکز گردهمايی و موزه انرژی ايران

  اخترکاوان، مهدی

  همدان آزاد

  MS.Ar.

  30/6/84

 

  95

  مسکن پايدار يزد- مجموعه مسکونی دارالشفاء

  هادی نسب، رضا

  علم و صنعت

  BS.Ar.

  28/6/84

 

  96

  پارک نانوتکنولوژی، مرکز تحقيقات فن آوری نوين

  مسگری هوشيار، سارا

  علم و صنعت

  BS.Ar.

  28/6/84

 

  97

  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان- بندرعباس

  فدايی شميخانی، هانيه

  کرمان آزاد

  MS.Ar.

  24/6/84

 

  98

  پارک تحقيقاتی، تفريحی رصدخانه فردوس- کرمان

  فهيمی واحدی، فهيمه

  کرمان آزاد

  MS.Ar.

  24/6/84

 

  99

  طراحی ايستگاه اول تله کابين و مرکز تفريحات و اسکان رامسر

  عادلی، ميثم

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  20/4/84

 

  100

  سفارت جمهوری اسلامی ايران در کويت

  افروشه، مهديه

  کرمان آزاد

  MS.Ar.

  24/6/84

 

  101

  نور در فضای معماری - مرکز فرهنگی

  حضرت‌زاده، مريم

  همدان آزاد

  MS.Ar.

  12/4/84

 

  102

  موزه تکنولوژی

  نامورحسينی، عليرضا

  بين الملل قزوين

  MS.Ar.

  22/12/83

 

  103

  مرکز تحقيقات و طراحی برق خورشيدی - چابهار

  حيدری مقدم، يلدا

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  17/12/83

 

  104

  سکونتگاه پس از سانحه

  سامان پور، فرشيد

  علم و صنعت

  BS.Ar.

  6/8/83

 

  105

  آوای طبيعت: مجتمع تفريحی- توريستی لتيان

  صلح جو، عليرضا

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  2/8/83

 

  106

  خانه فرهنگ اکولوژيک- اصفهان

  حيدريان دولتآبادی، م

  اهواز چمران

  BS.Ar.

  2/7/83

 

  107

  کارخانه صرفه جو در مصرف انرژی- قزوين

  اردرودی، ويدا

  اهواز چمران

  BS.Ar.

  2/7/83

 

  108

  شهرداری و تالار شهر مرودشت

  رحيمی، روح ا..ه

  اهواز چمران

  BS.Ar.

  2/7/83

 

  109

  تکنوپوليس، پارک فنآوری

  قدس طباطبايی، حامد

  قزوين آزاد

  MS.Ar.

  25/6/83

 

  110

  پارک و تفرجگاه جنگلی- آمل

  پيروز، هاتف

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  17/4/83

 

  111

  مرکز همايشهای علمی، فرهنگی- عباس آباد

  شادافزا، محمدرضا

  قزوين آزاد

  MS.Ar.

  23/12/82

 

  112

  الگوی شهر پايدار (مطالعاتی)

  طباطبايی، سيد احمد

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  19/12/82

 

  113

  مطالعات ‌و طراحی مجتمع آموزشی سنندج- باتوجه به انرژی

  قربانی، محمود

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  29/9/82

 

  114

  کالبد شهر پايدار: سيمای اصفهان- جلفا

  خدابخشی، شهره

  علوم تحقيقات آزاد

  Ph.D.UD.

  29/4/82

 

  115

  مرکز تجارت بين المللی چندرسانه ای الماس شرق - مشهد

  روانفر، افروز

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  31/3/82

 

  116

  مرکز فنآوری اطلاعات ساخت و ساز ايران- تهران

  کاشانی جو، خشايار

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  24/12/81

 

  117

  ساماندهی و طراحی مرکز ناحيه تپه مرادآباد- کرج

  پرچمی، داوود

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  26/4/81

 

  118

  مجتمع صنعتی، تحقيقاتی توليد آب شيرين کن- چاه بهار

  فرتاش، مهدی

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  26/4/81

 

  119

  مرکز ورزشهای جانبازان و معلولين- شرق تهران

  پور عبدا...، محمدعلی

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  23/4/81

 

  120

  شهر نوين: شهر پايدار سهند- تبريز

  هاشمپور، پريسا،

  هنرتبريز

  MS.Ar.

  19/4/81

 

  121

  مکانی، ويدا

 

  122

  بهينه‌سازی مصرف انرژی در يک واحد مسکونی- تهران

  فيض الهی،

  علم و صنعت مکانيک

  BS.Mech

  18/12/80

 

  123

  مختاری،

 

  124

  اصول علمی شناخت طراحی سايه در معماری ايران (مطالعاتی)

  مقبل، نيلوفر

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  5/10/80

 

  ب: فهرست مشاوره پاياننامه و رساله

  ش

  عنوان پاياننامه يا رساله

  نام دانشجو

  دانشگاه

  مدرک

  تاريخ ارائه

  1

  برنامه ريزی کاربری در راستای مصرف بهينه انرژی-يوسف آباد

  ميلادی، مهدی

  علوم ت آزاد

  Ms.UP

  23/8/90

  2

  جزايرحرارتی شهری و روشهای کاهش آن با رويکردکاربری زمين

  مرادی، غلامرضا

  علم/ صنعت

  Ms.UD

  15/8/90

  3

  باغ کودک با رويکرد پايداری و ايجاد فضاهای خودآموز

  کاکاوند، مينا

  علوم ت آزاد

  Ms.Ar

  4/7/90

  4

  طراحی محله مسکونی محيطی ساری

  خورشيدی پاچی، نجمه

  علم/ صنعت

  Ms. HA

  3/7/90

  5

  طراحی مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست - تهران

  زنگی بند، نيلوفر

  علوم ت آزاد

  Ms.Ar

  27/6/90

  6

  ساماندهی شهرتوريستی سرعين در راستای ايجاد دهکده سلامت

  امان پور، زهرا

  علوم ت آزاد

  Ms.UD

  27/6/90

  7

  امکانسنجی پياده راه کردن خيابان چهارباغ عباسی اصفهان

  عليخانی راد، يحيی

  علوم ت آزاد

  Ms.UP

  26/6/90

  8

 

  حسينی، سيد فريد

  خوراسگان آزاد

  Ms. Ar

  3/6/90

  9

  طراحی فضای شهری پايدار با رويکرد اکولوژيک-رودکنار شهری

  هاديلو، آرمان

  علم/ صنعت

  Ms.UD

  28/4/90

  10

  تدوين معيارهای کيفی پايداری از طريق مطالعه تطبيقی معماری زواره و سانتافه

  ايروانی، هوتن

  علوم ت آزاد

  PhD,A

  8/12/89

  11

 

  پورصفوی، مسعود

  علوم ت آزاد

  PhD,U

  30/11/89

  12

  پژوهشکده علوم و اخترشناسی - طالقان

  مصلح آبادی, فاطمه

  علوم ت آزاد

  Ms.Ar

  27/11/89

  13

  مرکز مسکونی- تفريحی اگروتوريسيم دشت مرغاب شيراز

  واحدی، عاطفه

  علوم ت آزاد

  Ms.Ar

  25/11/89

  14

  پژوهشکده انرژی های نوين در خرم آباد

  شکوهی دهکردی، مريم

  علوم ت آزاد

  Ms.Ar

  25/11/89

  15

  ساماندهی و هويت بخشی ورودی تا دانشکده علوم پايه ع ت

  دانش فر، احسان

  علوم ت آزاد

  Ms.UD

  25/11/89

  16

  طراحی دهکده تفريحی-اقامتی زراس با رويکرد پايداری

  باقرنژاد حمزه، بهار

  علوم ت آزاد

  Ms.Ar

  25/11/89

  17

  طراحی برج باغ در محدوده بزرکراه چمران-تهران

  يزدان پور، بهاره

  علوم ت آزاد

  Ms.Ar

  20/11/89

  18

  طراحی دهکده پايدار با نگرشی مجتمع مسکونی

  شاهيده، شيرين

  علم/ صنعت

  Ms.MA

  14/7/89

  19

  تحليل مسائل شهری با کاربرد اصول نظريه فازی

  شکوهی، علی

  علوم ت آزاد

  PhD,U

  7/7/89

  20

  طرح ساماندهی محور زند باريک در شيراز

  تشکر, مريم

  علوم ت آزاد

  Ms.UD

  5/7/89

  21

  طراحی فضاهای شهری چند عملکردی پيرامون ايستگاههای مترو-صادقيه

  هدايت، هما

  علوم ت آزاد

  Ms.UD

  5/7/89

  22

  طرح تفرجگاه درمانی در پارک چيتگر- تهران

  احمری طهرانی، بشری

  علوم ت آزاد

  Ms.Ar

  5/7/89

  23

  مدلسازی فرآيند ارزيابی و انتخاب پروژه های مرمتی

  اخترکاوان، مهدی

  علم/ صنعت

  PhD,A

  3/7/89

  24

  بررسی راهکارهای ارتقا کيفيت معماری شهری...

  دانشجو، خسرو

  علوم ت آزاد

  PhD,A

  23/4/89

  25

  طراحی مرکز هنری تهران

  لطف ا..ه زاده, جعفر

  علوم ت آزاد

  Ms.Ar

  2/12/88

  26

  طراحی فضاهای شهری در ساحل رودخانه هراز در شهر آمل

  فلاح رشکلا, مسعود

  علوم ت آزاد

  Ms.UD

  19/11/88

  27

  بام سبز طراحی موزه محيط زيست در پارک پرديسان

  بنايی، مرجان

  علم/ صنعت

  Ms,SA

  21/9/88

  28

  طراحی مجتمع ايستگاهی چندمنطوره در سپاهان اصفهان

  کاضميان، بهاره

  علوم تحقيقات آزاد

  Ms.Ar

  4/9/88

  29

 

  خشوعی، عبدا..ه

  علم/ صنعت

  Ms,SA

  10/8/88

  30

  بررسی معانی موجود در فضا -مجموعه اقامتی تفريحی-کيش

  انصاری، سحر

  علوم تحقيقات آزاد

  Ms.Ar

  4/7/88

  31

  بازشناسی عملکردهای محوری مرکز محله با توجه به اصول پايداری

  حسنی قره تپه؛ مريم

  علوم تحقيقات آزاد

  Ms.Ar

  30/6/88

  32

  مرکز حرفه ای تخصصی مرمت در بافت سرچشمه

  خرمشاهی، سميرا

  علم/ صنعت

  Ms,SA

  28/6/88

  33

  مرکز توانبخشی بيماران جسمی-حرکتی - کرمان

  صنايعيان، هانيه

  علم/ صنعت

  Ms,SA

  25/6/88

  34

  طراحی محله مسکونی پايدار در زنجان

  يمانی، پريسا

  علم/ صنعت

  Ms. Ar

  30/4/88

  35

  طراحی مجموعه آموزشی کشاورزی پايدار شهری

  پورامين، مهدی

  علم/ صنعت

  Ms,SA

  28/4/88

  36

  مجموعه اقامتی تفريحی کردان

  مريم نوروزی

  علوم تحقيقات آزاد

  Ms.Ar

  15/7/87

  37

  موزه نمايشگاه هنرهای معاصر تبريز

  دوزدوزانی، ياسمين

  علوم تحقيقات آزاد

  Ms.Ar

  8/7/87

  38

  طراحی در جهت حفظ و ساماندهی کوچه باغها-منطقه1تهران

  خانزاده نطنزی، مرجان

  علوم تحقيقات آزاد

  Ms.UD

  31/6/87

  39

  استفاده از فنآوری جديد برای ساخت مجتمعهای مسکونی

  قهرمانی، آرش

  علوم تحقيقات آزاد

  Ms.Ar

  13/5/87

  40

  راهبردهايی برای ساماندهی رشد کالبدی پراکنده يزد

  رستمی يزدی، بهمن

  علم و صنعت

  Ms,UP

  17/4/87

  41

  ارزيابی تحليلی طرحهای جامع شهری با رويکرد پايدار

  شيوا، علی

  علم و صنعت / ف

  Ms,UP

  26/12/86

  42

  معماری پاک طراحی موزه خاک ايران

  زارعيان، احسان

  علوم تحقيقات آزاد

  Ms.Ar

  20/12/86

  43

  تحقق اصول توسعه پايدار در بهسازی بافتهای فرسوده شهری- تهران

  مهرانديش، محمد

  علوم تحقيقات آزاد

  PhD,U

  12/12/86

  44

  مرکز تحقيقات و نمايشگاه سازه های آبی - خوزستان

  شاهزاده، مهشيد

  علم و صنعت

  Ms,Tec

  24/6/86

  45

  فرآيند تغيير ساختار روستاهای پيرامون شهر- مهرشهرکرج

  رياضی، علی

  علم و صنعت / ف

  Ms,UP

  30/4/86

  46

  نمايشگاه و مرکز تحقيقات گياه شناسی - شيراز

  وکيلی نژاد، روزا

  علم و صنعت

  Ms,Tec

  11/4/86

  47

  کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی - قزوين

  حيدری، سيد عباس

  علم و صنعت

  Ms,Tec

  11/4/86

  48

  بررسی علل تخلفات ساختمانی در ساخت و ساز شهری

  فرسيابی، حامد

  علم و صنعت

  Ms,UP

  19/2/86

  49

  طراحی مجموعه توريستی کاريز کيش

  شاه محمدی، روح ا..ه

  علم و صنعت

  Ms,Tec

  28/1/86

  50

  شهرفرکتال، زبان طبيعت در طراحی شهر مناطق گرم وخشک

  مهاجری، ناهيد

  علوم تحقيقات آزاد

  Ph.D.UD.

  30/11/85

  51

  تاثير مهاجرت بر حاشيه نشينی - سنندج

  اصلانی، حسين

  علم و صنعت

  MS.UP.

  26/11/85

  52

  طراحی دهکده پايدار در اقليم سرد

  مرادپور، رضا

  علم و صنعت

  MS.SAr.

  30/9/85

  53

  برنامه ريزی بناهای مسکونی با توجه به اصول پايداری

  حاجی معصومی، روزبه

  علم و صنعت

  MS.SAr.

  24/8/85

  54

  سامانه طبيعت گرا در معماری

  زيبافر، جواد

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  27/3/85

  55

  طراحی فضای شهری محلات با اتکا بر اصول توسعه پايدار

  زرآبادی، سعيده

  علم و صنعت

  MS.UD.

  6/3/85

  56

  نقش فنآوری ارتباطات و اطلاعات در طراحی شهری

  رضايی، محمود

  علوم تحقيقات آزاد

  Ph.D.UD.

  31/6/83

  57

  معماری سکوی نفتی - خليج فارس

  رحمانيان، ياسر

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  26/4/83

  58

  بندر صيادی, توريستی- کنارک

  سعادتی، کوروش

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  17/4/83

  59

  مقر دائمی نمايندگيهای سازمان ملل متحد در ايران- تهران

  افسری، کرشمه

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  12/9/82

  60

  شهرک صنعتی علی‌آباد - طراحی سايت و واحدهای صنعتی

  عابدينی، محمدعلی

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  21/8/82

  61

  طراحی مجموعه مسکونی سپيدار- اهواز

  ظهرابی، رضا

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  31/6/82

  62 3

  تحليل تطبيقی تئوريهای مديريت شهری در عمل- تهران

  غفرانی، سعيد

  علوم تحقيقات آزاد

  Ph.D.UD.

  15/4/82

  63

  مجتمع سکونتی دانشجويان دختر دانشگاه الزهرا- ونک

  نظريان، معصومه

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  10/3/82

  64

  مجتمع اقامتی تفريحی سيمرغ- نيشابور

  فربد، سارا

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  10/3/82

  65

  موزه مرکز تحقيقات هنرهای سفالينه- همدان

  حميدی منظم، نفيسه

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  3/3/82

  66

  پژوهشکده و مرکز تحصيلات تکميلی- شوشترکهن

  ضيائيان، اميرمهيار

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  17/12/81

  67

  فرهنگسرای سبز چيتگر، منطقه 22- تهران

  يزدان پناه، مهرداد

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  26/9/81

  68

  طراحی مرکز هنگام - ناحيه 2، منطقه4

  ابراهيم آبادی، سعيد

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  1/4/81

  69

  حجم سبز: مرکز مطالعات و حفاظت اکولوژی- تهران

  شريفی، ن.

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  21/11/80

  70

 

  بازرگان، م.

 

 

 

  71

  پارک علمی تفريحی کودکان و نوجوانان

  پاکبين، مريم

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  13/11/80

  72

  مرکز اکوتوريسم- جزيره قشم

  کرمی، سپيده

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  22/10/80

  73

  هتل پنج ستاره بين المللی شهرزاد- اتوبان چمران

  توکلی، حامد

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  30/6/79

  74

  مجتمع مسکونی هزار واحدی استيجاری - رشت

  نوروزی, رضا

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  5/79

  75

  معماری محله: طراحی محله4، فاز3- شهر جديد پرديس

  نقره کار, سلمان

  علم و صنعت

  MS.Ar.

  30/6/78

  76

  ملکزاده, .م

  ضميمه دو: فهرست مقالات

  الف: فهرست مقاله در مجلات

  ش

  تاريخ

  نشريه

  عنوان مقاله

  نوع نشريه

  شماره

  1

  در دست چاپ

  مجله انجمن معماری و شهرسازی

  دانشکده معماری

  بررسی اقليمی نورگيرهای داخلی ساختمانهای اداری تهران: روش تحقيق و مطالعات ميدانی

  علمی-پژوهشی

 

  2

  29/7/88 در دست چاپ

  علوم محيطی

  بررسی ويژه گی های محيطی فضاهای آتريومی ساختمان های اداری تهران

  فصلنامه علمی-پژوهشی

 

  3

  7/4/88 در دست چاپ

  صفه

  دانشگاه شهيد بهشتی

  فرآيند طراحی بناهای يکپارچه با PV

  علمی-پژوهشی

 

  4

 

  IJBSS

  Sensory Stimuli Evaluation in Urban Open Spaces

  ISI

 

  5

  در دست چاپ

  3rd Inter. Conference on Climate Change 2011

  Vernacular Daylighting for Hot-Arid Climates: A Response to Climate Change

  Rio de Janeiro, Brazil

 

  6

  Urban Eco-Form and Climate Change: Strategies for sustainability

 

  7

  در دست چاپ

  هويت شهر

  9562-1735 ISSN

  اصول تجربی طراحی بناهای پايدار برای مناطق کويری

  دوفصلنامه علمی-پژوهشی

 

  8

  بهار 1390

  علوم و تکنولوژی محيط زيست

  4809-1563 ISSN

  بررسی چگونگی تاثيرگذاری پلان معماری بادگيرها در کاهش دمای محيط

  فصلنامه علمی-پژوهشی

  شماره 48، دوره 13، ش1

  83-91

  9

  پايز و زمستان 1389

  باغ نظر

  چگونگی بهره گيری از توده زمين در معماری بومی جهان

  فصلنامه علمی-پژوهشی

  ش. 15- سال 7

  13-26

  10

  2011

  Asian Social Science

  ISSN 1911-2017

  Investigating the Behaviors of the Elementary School Students in Reference to Factors Associated with Daylight

  ISI

  Vol.7, Issue3

 

  11

  Spring-Summer 2011

  Journal of Faculty of Art and Architecture

  ISSN 2228-7396

  Environmently Responsive Education in Urban History

  ISC

  Vol.1-No.1

  5-10

  12

  بهار و تابستان 1390

  هويت شهر

  9562-1735 ISSN

  بررسی الگوهای اوليه تاثيرگذار در طراحی محله های معاصر با رويکردی بر مفاهيم پايداری

  دوفصلنامه علمی-پژوهشی

  ش. 8 سال پنجم

  73-81

  13

  زمستان 1389

  آبادی

  مباحثی در شهرسازی و معماری

  نقش گزينش گياهان در منطرسازی پايدار

  فصلنامه

  علمی-تحقيقی

  سال 20 ش. 69

  106-111

  14

  March2011

  International Journal of Acadamic Research

  ISSN 2075-4124

  Improving The Service Quality, Sustainability, and Efficiency of Mass Public Transportation Systems

  ISI

  Vol3 No2

  206-209

  15

  March2011

  International Journal of Acadamic Research

  ISSN 2075-4124

  Investigation role of sensory stimulus in perception of urban spaces

  ISI

  Vol3 No2

  201-205

  16

  2010

  International Journal of Technology Knowledge & Society

  ISSN 1832-3669

  Intelligent Building Material and System

  ISI

  Vol.6, No.5

  120-129

  17

  Sept. 2010

  International Journal of Urban Sustainable Development

  ISSN 1946-3146

  Emergent of Pedestrianisation in Tehran; Obstacles and Opportunities

  ISI

  Vol.2, Nos.1-2

  121-134

  18

  2009

  1389

  Renewable Energy & Environment for Sustainable Development

  ISBN: 978-81-7319-993-6

  Role of Wind in Vernacular Architecture of Zavareh: Various Passive Ventilation Types

  Book

  Narosa Publishing house

  523-529

  19

  شهريور 89

  منظر

  64478002

  تحول رويکرد بصری به اکولوژيک در طراحی پارکهای شهری

  ماهنامه تخصصی

  شماره 10

  ص60-62

  20

  مرداد 89

  راه و ساختمان

  Analysis of Ecological Approach of Built Environment

  ماهنامه

  سال8، شماره71

  ص108-111

  21

  خرداد 89

  صنعت ساختمان

  مرکز محله پايدار

  ماهنامه

  شماره 85

  ص20-24

  22

  ارديبهشت 89

  صنعت ساختمان

  تمهيدات اقليمی مسکن بومی يزد

  ماهنامه

  شماره 84

  16-21

  23

  بهار 89

  آبادی

  مباحثی در شهرسازی و معماری

  شهرهای خودسازمانده

  فصلنامه

  علمی-تحقيقی

  سال20 شماره66 ص136-141

  24

  اسفند 88

  صنعت ساختمان

  موسيقی و معماری اسلامی ايران

  ماهنامه

  شماره 83

  ص26-32

  25

  پاييز 88

  علوم و تکنولوژی محيط زيست

  4809-1563 ISSN

  گونه شناسی سابات در ميان اقليمهای گرم و خشک ايران

  فصلنامه علمی-پژوهشی

  دوره 11، ش 4، ص305-315

  26

  پاييز و زمستان 88

  آرمانشهر

  5079-2008 ISSN

  پارک اکولوژيکی: بوم شناسی طبيعی-فرهنگی

  دو فصلنامه علمی-ترويجی

  سال 2 سماره 3

  78-89

  27

  بهمن 88

  صنعت ساختمان

  پلکس امروز خانه ديروز با توجه به رويکرد پايداری

  ماهنامه

  شماره 82

  ص25-30

  28

  بهمن 88

  صنعت ساختمان

  معماری شهری همساز با اقليم

  ماهنامه

  شماره 82

  ص31-34

  29

  دی 1388

  مسکن

  الگوی مسکن سالم و پايدار

  آموزشی-پژوهشی

  ش 35 سال سوم

  ص12-13

  30

  دی 1388

  صنعت ساختمان

  بررسی رابطه اکولوژی و محبط مصنوع

  ماهنامه

  شماره 81

  ص30-36

  31

  پاييز 1388

  سپهر

  ISSN 1023-047X

  عوامل جغرافيايی و ايجاد سرمايش ايستا در مجتمع های مسکونی

  سازمان جغرافيايی علمی-فنی

  دوره18 ش71

  ص38-46

  32

  بهار و تابستان 1388

  هويت شهر

  9562-1735 ISSN

  سير تحول نظريه های مرتبط با حمل و نقل درون شهری

  دوفصلنامه

  ش 4 سال سوم

  ص3-14

  33

  شهريور88

  2009

  International Journal of Ventilation

  ISSN 1473-3315

  The Role of Wind and Natural Ventilation in the Vernacular Architecture of Zavareh

  Vol 0 8

  No 2

  Vol . 8 No 2

  P175-186

  34

  1387

  توسعه شهری پايدار

  انتشارات دانشگاه تهران

  انرژی و پايداری شهری

  کتاب

  ص 121-140

  35

  1387

  نشريه بين المللی علوم مهندسی

  علم و صنعت

  تحليل تطبيقی طراحی بناهای يکپارچه با PV با روش طراحی پايدار

  علمی-پژوهشی

  ش 10-جلد19

  ص173-183

  36

  زمستان 1387

  هنرهای زيبا

  تحليلی بر گونه شناسی معماری بادگيرهای يزد و يافتن گونه بهينه کارکردی

  علمی-پژوهشی

  شماره 36

  ص25-33

  37

  پاييز- زمستان 1387

  هفت شهر

  نگرشی بر مفهوم شهر از منظرانرژی و پايداری

  فصلنامه علمی-ترويجی

  شماره 25-26

  ص93-102

  38

  2008 دي87

  The International Journal of Environmental, Cultural & Social Sustainability

  Passive Cooling in Architecture by Vernacular Sustainable Solutions in Iran

  ISI

  Vol.4, No.3

  39

  1/9/87

  علوم و تکنولوژی محيط زيست

  4809-1563 ISSN

  رابطه توسعه پايدار و طراحی اقليمی بناهای منطقه سرد و خشک (تيريز)

  فصلنامه علمی-پژوهشی

  دوره10/شماره سوم ش 38 مسلسل

  40

  آذر 1387

  ساختمان و کامپيوتر

  روشی عمومی يرای طراحی سکونتگاه های پايدار

  مجله تخصصی

  سال 3 ش 22

  61-63

  41

  آبان 1387

  راه و ساختمان

  حمل و نقل پايدار

  ماهنامه

  سال 6 ش 55

  ص16-28

  42

  بهار و تابستان 1387

  هويت شهر

  9562-1735 ISSN

  هويت ايرانی بادگير و پيشينه يابی آن در معماری ايرانی

  دوفصلنامه

  ش2 سال 2

  ص25-33

  43

  بهار 1387

  انديش نامه

  مرکز تحقيقات ساختمان و شهرسازی وزارت مسکن و شهرسازی

  پايداری و پويايی سامانه های ايستا

  کتاب

  ص203-212

  44

  بهار 1387

  فناوری و آموزش

  آموزش معماری پايدار در ايران، موانع و گرايش ها

  فصلنامه علمی-پژوهشی

  سال2 ج 2

  ص213-221

  45

  بهار 1387

  سرا، سازمان نطام مهندسی ساختمان استان سمنان

  شهر پايدار و انرژی

  تخصصی

  سال 4- ش 5

  ص9-23

  46

  زمستان 1386

  نشريه بين الملل علوم مهندسی

  دانشگاه علم و صنعت ايران

  7375-1018 ISSN

  طراحی روستايی پايدار

  در مناطق گرم و خشک

  فصلنامه علمی- پژوهشی

  ش 5، جلد 18

  ص13-17

  47

  پاييز و زمستان 1386

  هفت شهر

  توسعه پايدار و برنامه ريزی شهرهای مناطق کويری ايران

  فصلنامه علمی-پژوهشی

  ش21-22

  ص92-97

  48

  پاييز و زمستان 1386

  تازه های ساختمان و مسکن

  مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن

  تحليلی بر معماری بادگيرهای مناطق مختلف ايران و تطابق آنها با پهنه بندی اقليمی

  فصلنامه علمی-پژوهشی

  دوره 11 ش33

  ص 39-46

  49

  تابستان 1386

  آبادی

  معماری و خانه

  محيط وخانه سازی خودکفا

  فصلنامه علمِی- پژوهشی

  سال 17 ش 55

  ص86-91

  50

  Aug. 2007

  مرداد86

  JAAUBAS / Journal of Association of Arab Universities for Basic & Applied Science

  ISSN 1815-3852

  Relation Between Climate and Energy-Conscious Urban Morphology

  ISC Journal

  Vol.4

  p 335-342

  51

  مهر و آبان 1385

  عمران و معماری

  ISSN 1735-4412

  روشهای نوين ساخت- بررسی ساختمان خيالی به عنوان بنائی پايدار

  ماهنامه بين المللی

  سال سوم ش18

  ص23-27

  52

  مهر و آبان 1385

  عمران و معماری

  ISSN 1735-4412

  گلخانه خورشيدی

  ماهنامه بين المللی

  سال 3 ش 18

  ص29-35

  53

  شهريور 1385

  عمران و معماری

  ISSN 1735-4412

  بررسی موردی سيستمهای سرمايشی-گرمايشی خورشيدی ساختمان

  ماهنامه بين المللی

  سال 3 ش17

  ص24-30

  54

  پاييز 1384

  معماری و فرهنگ

  (نگرشهايی به معماری خانه)

  اولين خانه خشتی اولين دهکده

  فصلنامه علمی- تخصصی

  سال 7، ش23

  ص 7-12

  55

  1383

  2004

  IUST International Journal of Engineering Science

  ISSN 1681-066X

  "Methodology and Process"

  for selection of cases on urban Form studies

  فصلنامه علمی- تحقيقی

  #4,Vol.15 /Yr.

  p 119-125

  56

  پاييز

  1383

  آبادی

  (معماری و شهرسازی و توسعه پايدار)

  طراحی شهری پايدار و منابع محيطی

  فصلنامه علمی- تحقيقی

  سال 14, ش 42

  ص88-91

  57

  زمستان 82 و بهار 83

  اهرام

  تخصصی معماری

  مفهوم پايداری

  فصلنامه

  ش 7 و 8

  ص 21-27

  58

  تابستان1382

  معماری و فرهنگ

  (روش های طراحی و آموزش معماری)

  مطالعه تطبيقی روش های طراحی

  معماری بومی در اقليمهای مختلف

  فصلنامه علمی- تخصصی

  سال 3، ش 14

  ص12-17

  ب: فهرست مقالات در همايش ها - 4/9/ 1367 الی 1/7/1390

  ش

  تاريخ

  همايش

  عنوان مقاله

  محل برگذاری

  ملاحضات

  1

  27-28/7/90

  اولين همايش ملی مسکن ايرانی

  ضوابط طراحی معماری شهری نوار ساحلی قشم

  دانشگاه آزاد شيراز، دانشکده هنر و معماری

  چاپ و ارائه PPT

  2

  بررسی بار سرمايشی سامانه سردکننده ايستا در ايوان خانه های سنتی گميشان

  3

  25-26/2/90

  همايش ملی قشم/ چشم انداز آينده/ استان هرمزگان/

  ضوابط طراحی معماری شهری نوار ساحلی قشم

  منطقه آزاد جزيره قشم

  چاپ و ارائه PPT

  4

  اصول و بستر طراحی اقليمی معماری قشم- عناصر شاکله بناهای شهری و روستايی

  5

  1-3/8/89

  The 1st Inter. Conf. on Sustainability & the Future.

  “Future Intermediate Sustainable Cities”

  23-25 Nov. 2010

  Sustainable and Passive Building Principles for Desert Regions

  The British University In Egypt

  2944

  6

  24-23/7/89

  1st Int. Graduate Research Symposium on the Built Environment

  15-16, Oct., 2010

  Field Study on Passive Performance of Atrium Offices in Semiarid Climate

  Middle-East Technical University

  چاپ

  7

  3-8/7/89

  World Renewable Energy Congress X

  25-30 September 2010

  Sustainable Locality Design Criteria in Tabriz

  Abu Dhabi, UAE

  چاپ چکيده و ارائه

  8

  17-18/3/89

  اولين کنفرانس بين المللی مديريت شهری با رويکرد توسعه پايدار

  تحليلی بر اصول طراحی محله های پايدار و تبيين معيارهای مديريتی آن

  صدا و سيما

  د.صنعتی شريف

  چاپ و ارائه

  9

  6/3/89

  همايش ساختمان و انرژی

  آشنايی با مبانی پايداری در معماری ايستا

  دانشگاه صنعتی بابل

  مجموعه

  10

  12/12/88

  اولين همابش ملی معماری پايدار

  ديوار ترمب: سامانه ای پايدار از گذشته تا حال

  مرکز آموزشی و فرهنگی سما همدان

  CD چاپ و ارائه

  11

  27-30/11/1388

  اولين جشواره ملی معماری سبز

  مبانی پايداری در معماری ايستا

  اصفهان - دانشگاه هنر

  چاپ و ارائه PPT

  12

  طراحی يک سامانه ايستا در اقليم گرم و خشک، نگرشی نو

  چاپ و ارائه

  13

  21-22/8/1388

  Int. Conf. on Regional & City Planning - Positioning Planning in Global Crises

  12,13 -11-2009

  Urban Built Form and Climate Change

  Institut Teknologi Bandung / Indonesia

  Oral / PPT / CD

  14

  12-14 آبان 1388

  5th Int. Conf. on Sustainable Arch. and Urban Development (CSAAR)

  3 - 5 Nov . , 2009

  Principles and Parameters of Sustainable Urban Built Form for Temperate Regions

  Depart of Arch &. Ur Plan, AlFateh Univ, Libya Tripoli

  p 135-146

  15

  A Comparative Study on Sustainable Landscape in Arid Regions: Mahan & Fin Gardens

  p 749-758

  16

  29-30/7/1388

  دومين همايش ملی عمران شهری با محوريت بهينه سازی مصرف انرژی در ساختمان/

  Optimization of access to solar radiation and determination of urban sustainable density

  دانشگاه آزاد سنندج

  چاپ و ارائه PPT

  17

  30/6-1/7/1388

  14th Annual International Sustainable Development Research Conference

  Sep.21-23,2008

  Role of Wind in Vernacular Architecture of Zavareh City

  New Delhi, India,track:general

  proceeding

  18

  قبول و ارايه شده

  نخستين همايش ملی معماری ايرانی

  طراحی براساس چرخه حيات بنا

  کاشان

 

  19

  2/1388

  نهمين کنفرانس حمل و نقل و ترافيک، تهران

  بررسی ارتباط متقابل حمل و نقل همگانی و توسعه شهری

 

 

  20

  17-18/2/88

  اولين همايش ملی صوت

  تحليل و آناليز صوتی چينی خانه مجموعه شيخ صفی الدين اردبيلی

  شيراز

  دانشگاه مالک اشتر

  CD

  21

  بررسی مشکلات آکوستيکی و پخش صدا در مسجد دانشگاه تبريز

  22

  16-15/5/1387

  اولين کنفرانس ملی توسعه انرژی های تجديد÷ذير و بومی سازی فنآوری

  بهره گيری از سرمايش ايستا در بنا

  دانشگاه آزاد تاکستان

  چاپ و CD

  23

  امکان سنجی انرژی خورشيدی و باد در ايران

  پوستر

  24

  خرداد 1387

  گردهمايی مکتب هنری تبريز

  زبان طراحی شهری تبريز در دوره ايلخانی

  دانشگاه هنر اسلامی تبريز

  چاپ خلاصه مقالات

  25

  4-6/ 12 1386

  The 3rd IASME / WSEAS International Conference on ENERGY & ENVIRONMENT(EE'08)

  February 23-25, 2008

  Energy-Concious and Sustainable Architectural Principles for Cold Environments

  دانشگاه کمبريج انگلستان

  چاپ و CD

  26

  Assessing Sustainable Adaptation of Historical Buildings to Climate Changes of Iran

  چاپ و CD مرادی - اخترکاوان

  27

  Assessing Challenges in Developing Sustainable Adaptation Strategies by Considering Climate Changes

  28

  14-13/9 1386

  اولين کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پايدار

  بررسی تحول های جهانی شاخصه های توسعه پايدار

  دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران

  چاپ و ارائه PPT اخترکاوان

  29

  23-22/3 1386

  ششمين همايش ملی انرژی- رويکردهای نوين در تامين و مصرف بهينه انرژی

  اتريوم نماد يک معماری پايدار

  تهران پژوهشگاه نيرو

  ارائه CD ح. مدی

  30

  7-5/7 1386

  2st Inter. Conference Passive and Low Cooling for Built Environment (PALENC 2007)

  27-29, Sept, 2007

  Passive Architectural Cooling Principles for Arid Climates

  يونان Crete Hersonessos

  چاپ و ارائه PPT

  31

  Climatic Responsive Architecture of Tabriz

  چاپ و ارائه PPT سينگری

  32

  6-7/ 12/ 1385

  ششمين همايش ملی دوسالانه انجمن متخصصان محيط زيست ايران- چشم انداز نوين مديريت توسعه پايدار کشور

  مولفه های معماری پايدار

  تهران

  مجموعه خلاصه CD

  33

  16-14/8 1385

  International Solar Energy Society The Arab Section (ARSEC)

  5-7, november, 2006

  Historic - Climatic Urban Form Theory

  Univ. of Bahrian

  بحرين

  ارائه، چاپ

  34

  5-6/2/ 1385

  پنجمين همايش بهينه سازی

  مصرف سوخت در ساختمان

  بهينه سازی و مديريت انرژی در مدارس

  تهران/ مرکز همايشهای رازی

  CD+ab

  35

  گلخانه نوين خورشيدی

  صدوقی، CD+ab و ارائه PPT

  36

  بکارگيری شوادان در معماری پايدار ايران

  صدوقی، CD+ab

  37

  بهره‌گيری از نور طبيعی روز در ساختمان مدارس

  پورناصری، CD+ab

  38

  اصول و مبانی طراحی پايدار

  پورناصری، CD+ab

  39

  معرفی نرم‌افزار مميزی انرژی در ساختمان ( BEAT )

  صنايع، CD+ab

  40

  مروری بر پمپ‌های حرارتی هوايی و کاربرد و مزايای آن

  صنايع، CD+ab

  41

  مروری بر پمپ‌های حرارتی با منبع زمينی، کاربرد و مزايای آن

  صنايع، CD+ab

  بررسی عملکرد مبدل حرارتی هوا-هوا مورد استفاده در ساختمان

  42

  31-29/2 1384

  1st Inter. Conference Passive and Low Cooling for Built Environment

  (PALENC 2005) 19-21, May, 2005

  Responsive and Sustainable Architectural Strategies for Temperate Regions

  Santorini

  يونان

  ارائه، چاپ

  43

  24-23/12 1383

  چهارمين همايش بهينه سازی مصرف سوخت در ساختمان

  بررسی تطبيقی الگوهای معماری ايران و معماری پايدار

  تهران

  صدا و سيما

  معيری نيا ، CD

  44

  45

  تهويه طبيعی با استفاده از دودکش خورشيدی و برج سرمايشی

  لطفی زاده، CD

  46

  بررسی سامانه ديوار ترومب برای آينده پايدار

  نقی ترابی، CD

  47

  19-15/12 1383

  توسعه محله ای - چشم انداز توسعه پايدار شهر تهران

  محله شهری بوم گرا ,

  طراحی شهری متقارن

  تهران

  دانشگاه تهران

  معينی فر، ab

  48

  28-29/11

  1382

  سومين همايش بهينه سازی مصرف سوخت در ساختمان

  مفهوم معماری پايدار

  تهران

  اجلاس

  آذربايجانی، ارائه، چاپ CD+ab

  49

  تاثير اقليم بر کالبد بادگيرهای يزد و بندرلنگه

  محمودی، چاپ CD+ab

  50

  تاثير ساباط در سرمايش فضای شهری مناطق گرم و خشک ايران

  محوی، چاپ CD+ab

  51

  31-30/2/ 1382

  همايش مسايل شهرسازی ايران

  منابع محيطی و طراحی شهری راهبردی پايدار

  شيراز

  دانشگاه شيراز

  ارائه، چاپ

  52

  6- 7/12/ 1381

  دومين همايش بهينه سازی مصرف سوخت در ساختمان

  نقش سيستم قاب سبک فلزی ( (LSF در کاهش مصرف انرژی

  تهران

  صدا و سيما

  مشترک، ارائه، چاپ CD+ab

  53

  13-11/11/ 1381

  The 5th International Conference on Humane Habitat,

  Jan. 31– Feb. 2, 2003

  Livable and Sustainable Architectural Principles and Elements for Hot-Humid Regions

  بمبئی، هند

  دانشگاه رضوی

  ارائه، چاپ

  54

  9-4/ 8/ 1380

  25th ISES 2001 Solar World Congress, 25-30, Nov, 2001

  A Comparative Study of Indigenous Architectural Principles and Elements in Different Climates

  استراليا آدلايد

  ارائه CD+ab

  55

  Endogenous Daylighting in the Architecture of Sunny Regions

  ارائه CD+ab

  56

  Sustainability of Vernacular Urban From "A lesson from Esfahan"

  مشترک، ارائه CD+ab

  57

  25-26/5/1380

  همايش ايثارگران و شوراهای اسلامی شهر و روستا

  ارتقاء فرهنگ اسلامی و الگوی‌ مناسب معماری و طراحی‌شهری

  تهران،

  بنياد شهيد

  ارائه، جاپ

  58

  11-12/2/ 1380

  سومين همايش ملی انرژی شورای جهانی انرژی

  ساخت و ساز پايدار در ارتباط با معماری سنتی ايران

  تهران

  وزارت نيرو

  مشترک، چاپ

  59

  26-24/12/ 1379

  International Conference in the Built and Human Environment

  14-16, Mar, 2001

  Methodology for selection

  of Climatic settlements in the study of urban form history

  انگلستان

  دانشگاه سالفورد

  ارائه، جاپ

  60

  4-3/12/ 1379

  چهارمين کنفرانس سراسری روستا و انرژی/ سازمان جهاد سازندگی

  انرژی، محيط زيست و طراحی روستا در مناطق گرم و خشک

  چابهار

  ارائه، جاپ

  61

  10-8/2/ 1377

  اولين همايش ملی انرژی

  شورای جهانی انرژی WREC

  1997, Apr, 28-30

  The Daylighting of Buildings, "An Economically Viable, Energy-Conserving and Cooling Strategy

  تهران

  وزارت نيرو

  چاپ

  62

  12/8/ 1375

  The 3rd Seminar of

  Iranian Ph.D. Students (in UK)

  2, Nov, 1996

  The Social and Climatic Expression of Iranian Urban Form and Architecture

  انگلستان

  دانشگاه گلاسگو

  ارائه

  ab

  63

  26/3-1/4 1375

  The 4th World Renewable Energy Congress, (WREC)

  15 -21, Jun, 1996

  Climate-Sensitive Urban Design Elements, “An Energy-Conscious Guideline”

  آمريکا دنور

  پوستر، چاپ

  64

  30/10/ 1374

  The 2nd Seminar of Iranian Ph.D. Students (in UK & Europe)

  20, Jan, 1996

  Daylighting An Energy-Saving and Cooling Strategy

  For Sunny Regions

  انگلستان

  دانشگاه برمينگهام

  ارائه

  ab

  65

  13-11/4/ 1374

  Standard & Diversity in Arch. Edu. Tempus Conference’, ’Ion Mincu

  2-4, July, 1995

  Climate-Consciousness in Teaching Urban Form History

  بخارست

  رومانی

  ارائه، چاپ

  66

  30/2/1374

  The 1st Seminar of Iranian Ph.D. Students (in UK & Ireland)

  20, May, 1995

  Energy-Conscious Climatic Urban Design for Arid Lands

  انگلستان

  دانشگاه شفيلد

  ارائه

  ab

  67

  9-4/9/

  1367

  3rd Energex 88 WERN

  25-30, Nov, 1988

  Physical Aspects of Energy-Oriented Urban Design in Hot-Arid Regions

  ليبی

  طرابلس

  ارائه، چاپ

  ج: فهرست شرکت در همايش ها بدون مقاله

  ش

  تاريخ

  همايش

  عنوان يا دوره

  محل برگذاری

  1

  29-28/2/89

  بنياد غلمی پژوهشی معماری و شهرسازی ايران

  اولين کنفراتس بين المللی سکونتگاههای روستايی- مسکن و بافت

  تهران

  صداو سيما

  2

  29-31/2

  88

  دانشگاه علم و صنعت ايران

  دومين همايش ملی فنآوری های بومی ايران

  تهران

  3

  10-11/9/1387

  IAEA AEOI CEERS IRSEN

  واحد علوم و تحقيقات/ دانشگاه آزاد اسلامی

  11/30-12/1/2008

  1st Int. Conf. On Nuclear Power Plants, Environment & Sustainable Development

  تهران

  4

  3-4/2/1387

  Gulf University/

  School of Environmental Science

  22-23 / 4/ 2008

  The 3rd Seminar on

  Toward Sustainable Gulf Cities

  بحرين-منامه

  5

  26-27/11 1382

  وزارت مسکن و شهرسازی

  معاونت شهرسازی و معماری

  همايش سيما و منظر شهری،

  تجارب جهانی و چشم انداز آينده

  تهران

  صداو سيما

  6

  24/6-15/7 1381

  ÅF Training Program

  Energy Audits for Buildings

  15/9 – 7/10, 2002

  دوره آموزشی بهينه سازی مصرف سوخت و مميزی ساختمان

  سوئد

  يوتبری

  7

  20-17/2/ 1380

  دانشگاه علم و صنعت ايران

  دومين همايش بين المللی ساختمانهای بلند

  تهران

  8

  3-1/4/ 1378

  وزارت مسکن و شهرسازی

  معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان

  دومين جشنواره مهندسی ساختمان

  مسکن بهينه

  تهران، اجلاس

  9

  14/4/

  1377

  4th Seminar of Iranian Ph.D. Students in Europe, 5, July, 1998

  Built Environment

  انگلستان لندن

  10

  7-6/1/ 1375

  University of Huddersfields

  26-27, Mar,1996

  13th Inter-schools Conf. on Development,

  International Research & Practice:

  Bridging the Gap

  انگلستان هادرزفيلد

  11

  2-1/2/ 1374

  Department of Planning & Landscape, University of Manchester, 20-21, Apr, 1995

  Conference of Research & Teaching in Urban Design

  انگلستان منچستر

  12

  4-3/1/ 1374

  University of York, 23-24, Mar, 1995

  Inter. Workshop on Urban Regeneration,

  Development Thro' Conservation:

  Toward Shaping World Cities

  انگلستان

  د. يورک

  13

  15-25/12 1364

  دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زيبا

  25-15/12/1364

  کنفرانس بين المللی باسازی مناطق جنگ زده

  تهران

نشانی مطلب در وبگاه دانشكده معماري و شهرسازي:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=27.11148.20574.fa
برگشت به اصل مطلب