دانشکده مهندسی راه آهن- اساتید گروه ماشین های ریلی
گروه ماشین های ریلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

هیات علمی گروه ماشینهای ریلی
مدیر گروه: آقای دکتر شهروی

 

 حبیب اله ملاطفی

  دانشیار
مجید شهروی

  دانشیار
  امین اوحدی

استادیار
  اصغر نصر

  استادیار


نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.1994.1549.fa.html
برگشت به اصل مطلب