دانشکده مهندسی شیمی- شبیه سازی و بهینه سازی فرایندهای مهندسی شیمی
طرح تحقیقاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجری          

  مدرک

  رشته

  نام همکاران طرح

  تاریخ تصویب

  مدت پیش بینی

محمد تقی صادقی

  دکتری

  مهندسی شیمی

  -

 84

  11 ماه

  عنوان طرح

  شبیه سازی و بهینه سازی فرایندهای مهندسی شیمی

  معرفی طرح

  در ادامه تحقیقات گذشته در زمینه شبیه سازی و بهینه سازی و نیز کنترل فرایندهای مهندسی شیمی پروژه های مرتبط تعریف و انجام خواهد شد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find-15.2324.2021.fa.html
برگشت به اصل مطلب