دانشکده مهندسی شیمی- بررسی مدل سینتیکی واکنش زوج شدن متان
طرح تحقیقاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  مجری             

  مدرک

  رشته

  نام همکاران طرح

  تاریخ تصویب

  مدت پیش بینی

سید مهدی علوی

  دکتری

  مهندسی شیمی

  -

  85

  11 ماه

  عنوان طرح

  بررسی مدل سینتیکی واکنش زوج شدن متان

  معرفی طرح

  یکی از روشهای تولید گاز سنتز اکسیداسیون کاتالیستی جزئی متان می باشد. این واکنش نسبتا گرما زاست و استفاده از آن در مقایسه با فرایندهای متداول موجب صرفه جویی قابل ملاحظه در مصرف انرژی می شود. در این پروژه پس از مطالعات گسترده کتابخانه ای کاتالیزورهای مورد استفاده شناسایی و در مقیاس آزمایشگاهی تهیه شده و سپس مورد تستهای مختلف جهت شناسایی قرار گرفته سپس عملکرد کاتالیزور دریک راکتور بستر سیال و یک راکتور بستر ثابت مورد ارزیابی قرار می گیرد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find-15.2295.2011.fa.html
برگشت به اصل مطلب