دانشکده مهندسی شیمی- بررسی و طراحی سیستم تصفیه فاضلاب مجتمع های مسکونی
طرح تحقیقاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 مجری         

  مدرک

  رشته

  نام همکاران طرح

  تاریخ تصویب

  مدت پیش بینی

طاهره رستگار 

فوق لیسانس

  مهندسی شیمی

  -

  85

  11 ماه

  عنوان طرح

 بررسی و طراحی سیستم تصفیه فاضلاب مجتمع های مسکونی به روش بیوگاز

  معرفی طرح

   تخمیر غیر هوازی مواد آلی اگر در شرایط مناسب انجام شود به تولید گاز متان می انجامد . در این طرح ابتدا مطالعه کتابخانه ای انجام می گیرد و سپس یک واحد تولید بیو گاز طراحی می شود.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find-15.2292.2016.fa.html
برگشت به اصل مطلب