اداره تغذیه- کارکنان
کارکنان اداره تغذیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/6 | 
      
نام خانوادگی: هاشمی فر
نام: میرصابر
سمت: معاون اداره
تلفن داخلی: ۲۴۱۶
پست الکترونیکی: hashemifarmgmail.com
 

                       
نام خانوادگی: ترابی
نام: مسعود
سمت: کارشناس اجرایی و انباردار
تلفن داخلی: ۲۴۴۰ - ۷۷۲۴۰۴۵۵
پست الکترونیکی:  Torabi_miust.ac.ir

 
 
نام خانوادگی: تقی زاده
نام: الهه
سمت: کارشناس بهداشت محیط
تلفن داخلی: ۴۱۵۰
پست الکترونیکی: taghizadeheiust.ac.ir


 
نام خانوادگی: جهانیان
نام: عباس
سمت: جمعدار
تلفن داخلی: ۲۴۸۷
پست الکترونیکی:  


نام خانوادگی: عشایری
نام: مهناز
سمت: مسئول دفتر و دبیرخانه
تلفن داخلی: ۶۳۴۵
پست الکترونیکی:  Ashayeri۱۳۴۱.iust.ac.ir

 
نام خانوادگی: قلی پور
نام: میثم
سمت: کارشناس اتوماسیون تغذیه
تلفن داخلی: ۲۴۹۵
پست الکترونیکی: Mgholiiporiust.ac.ir

نام خانوادگی: کراکا
نام: مصطفی
سمت: کارشناس بهداشت و ایمنی مواد غذایی
تلفن داخلی: ۴۱۹۶
پست الکترونیکی: m.kraka۱۳۶۸۴۱gmail.com

نام خانوادگی: گرشاسب زاده
نام: حیدر
سمت: کارپرداز و مسئول خرید
تلفن داخلی: ۲۴۲۱ - ۷۷۲۴۰۱۶۵
پست الکترونیکی:  heidargarshasebzadeiust.ac.ir

نام خانوادگی: یگانه
نام: رضا
سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
تلفن داخلی: ۲۴۷۸
پست الکترونیکی: Reza_yeganeh۲۸yahoo.com   


  

نشانی مطلب در وبگاه اداره تغذیه:
http://idea.iust.ac.ir/find-130.17994.50838.fa.html
برگشت به اصل مطلب