دفتر امور انتقال فناوری و تجاری سازی- حمایت ها و اقدامات انجام شده
پروژه حمایت از طرح توسعه محصول: دستگاه فاصله‌یاب لیزری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/12/8 | 

0

نشانی مطلب در وبگاه دفتر امور انتقال فناوری و تجاری سازی:
http://idea.iust.ac.ir/find-120.17711.48820.fa.html
برگشت به اصل مطلب