گروه طرح و برنامه معاونت فرهنگی و اجتماعی- معرفی کتاب
معرفی کتاب

حذف تصاویر و رنگ‌ها
ردیف عنوان کتاب معرفی کتاب
مدیریت تحول‌گرا در دانشگاه
AWT IMAGE
وقتی مهتاب گم شد
AWT IMAGE
صحیفه خرد
AWT IMAGE

اختراعات انسان از ابتدا

AWT IMAGE

AWT IMAGE
 

زندگی به سبک اطلسی ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

زندگی به سبک خورشید

AWT IMAGE

زندگی به سبک جهادی

AWT IMAGE

AWT IMAGE AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه گروه طرح و برنامه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find-117.17545.47955.fa.html
برگشت به اصل مطلب