گروه طرح و برنامه معاونت فرهنگی و اجتماعی- دستور جلسه
دستورجلسه شورای فرهنگی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مهم ترین دستور جلسه های شورای فرهنگی در سال 94

 • از اول سال 94  هفت جلسه کاری و به تعداد 126 نفر ساعت ( میانگین حاضرین هر جلسه 9 نفر ) جلسه  شورای فرهنگی برگزار شده که اهم دستور جلسات بررسی شده آن عبارتند از:
 • ارائه گزارش فعالیت های فرهنگی سال 93
 • ارائه گزارش اردوی راهیان نور در سال 93
 • تصمیم گیری در مورد تشکیل یا عدم تشکیل کانون موسیقی
 • ارائه آیین نامه داخلی کرسی های آزاد اندیشی برگرفته ار آیین نامه کرسی های آزاد اندیشی وزارت علوم
 • درخواست تجدید نظر اجرای حکم صادره توسط کمیته ناظر بر نشریات برای دو نشریه دانشجویی
 • تعیین یک عضو هیات علمی جدید برای کمیته ناظر بر نشریات
 • ارائه گزارش برنامه استقبال از ورودیهای جدید
 • بررسی برنامه های پیش بینی شده برای اساتید و کارکنان در سال 94
 • درخواست تشکیل کانون پیرو خط امام (ره)
 • ارائه گزارش برنامه راهبردی فرهنگی
 • تعیین نماینده شورای فرهنگی در کمیته نشریات دانشجویی
 • بررسی آیین نامه اجرایی اردوهای اساتید و کارکنان
نشانی مطلب در وبگاه گروه طرح و برنامه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find-117.17353.47235.fa.html
برگشت به اصل مطلب