گروه طرح و برنامه معاونت فرهنگی و اجتماعی- نظارت و ارزیابی فرهنگی
دفترنظارت و ارزیابی فرهنگی واجتماعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دفترنظارت و ارزیابی فرهنگی واجتماعی

اهم فعالیت های این دفتر به این قرارند:

- گزارش ‌ گیری از مدیریت ‌ ها و نهادهای مرتبط جهت درج در سامانه فرهنگی

- ارزیابی عملکرد حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه براساس شاخص ‌ های ابلاغی از سوی وزارت

- تدوین و اعلام گزارش عملکرد فرهنگی اجتماعی دانشگاه به صورت دوره ‌ ای یا بر اساس موارد درخواستی از سوی وزارت علوم

- سنجش و رتبه ‌ بندی حوزه ‌ های مختلف فرهنگی دانشگاه بر اساس راهبردهای وزارتی

- ارزیابی محتوایی فعالیت ‌ ها و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی

- جمع آوری آمار و اطلاعات مرتبط با شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی

- مدیریت بانک اطلاعات معاونت فرهنگی و اجتماعی

- اخذ بازخوردها از مدیریت‌ها و سایر نهادها جهت تدوین سیاست‌گذاری و برنامه ریزی مناسب

- حضور در گردهمایی ‌ و برنامه‌ های آموزشی دفتر نظارت و ارزیابی فرهنگی و اجتماعی

نشانی مطلب در وبگاه گروه طرح و برنامه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find-117.17018.42788.fa.html
برگشت به اصل مطلب