کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران- درباره کانون صنفی
شرایط و نحوه عضویت در کانون

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ماده 6 : عضویت در کانون رعایت شرایط مندرج در اساسنامه و بر حسب ضابطه های زیر امکان پذیر است.
 
1-6- عضو پیوسته : عبارت از عضو هیأت علمی رسـمی، رسـمی آزمایشـی، و پیمـانی دانشـگاه علـم و
صنعت ایران است که با پذیرفتن اساسـنامه کـانون، تکمیـل و امضـاء برگـه هـای درخواسـت عضـویت و
پرداخت حق ورودی و عضویت سالیانه، به عضویت پیوسته کانون در میآید.
2-6- عضو وابسته: عبارت از عضو هیأت علمی بازنشسته و یا کارشناس آموزشی شاغل در دانشگاه علـم
و صنعت ایران میباشد که با پرداختن حق ورودی و عضویت سـالیانه بـه عضـویت وابسـته کـانون نایـل
میشود.
3-6- عضو افتخاری : که از بین اندیشمندان ایرانی و خارجی که دارای مطالعات و پژوهشهـای علمـی
ممتاز بوده و در پیشبرد اهداف کانون مؤثر بوده یا هستند، و به پیشنهاد هیأت مدیره و تصـویب مجمـع
عمومی به عضویت افتخاری کانون در میآیند.
# تبصره 1 : اعضای وابسته و افتخاری کانون حـق رأی دادن در انتخابـات و انتخـاب شـدن بـه عنـوان
رئیس یا عضو هیأت مدیر ه کانون را نخواهند داشت.
 
ماده 7 : لغو عضویت اعضاء در یکی از شرایط زیر امکان پذیر است:
-درخواست کتبی عضو
- نپرداختن حق عضویت سالیانه
- فوت و حجر
- شش ماه پس از لغو حکم استخدامی دانشگاه
 
ماده 8 : حق ورودی و حق عضویت در کانون توسط هیأت مدیره پیشنهاد و پس از تصویب مجمـع عمـومی
تعیین میشود.
# تبصره 1: درصورت لغو عضویت مندرج در ماده 7، وجوه پرداخت شده توسط عضو، غیر قابل استرداد
بوده و هیچگونه حقی را برای عضوی که عضویت وی ملغی شده در ارتباط با داراییهای کانون، یـا امـور
رفاهی کانون ایجاد نمیکند. 
 
# تبصره 2: حق السهم مشارکت در پروژههای مستقل رفاهی و در دست اقدام کانون از تبصره 1
مستثنی میباشد.

فرم عضویت در کانون

نشانی مطلب در وبگاه کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://www.iust.ac.ir/find-114.14826.40788.fa.html
برگشت به اصل مطلب