کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران- درباره کانون صنفی
درباره کانون صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  • کانون صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، تشکلی صـنفی، غیـر سیاسـی و غیـرانتفاعی است.
  • محل اصلی کانون صنفی در شهر تهران به نشانی ، نارمک، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه ، دانشـگاه علم و صنعت ایران است.
  • کانون دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران بوده و کلیه اعضای پیوسته و وابسته به آن التـزام خـود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.
  • هدف از تشکیل کانون تبیین ارزش و جایگاه واقعی علمی و پژوهشی اعضای هیأت علمـی دانشـگاه علم و صنعت ایران در سطح داخلی و بین المللی به منظور بهره گیری از ظرفیـتهـای ایجـاد شـده در رفـع نیازمندیهای علمی و پژوهشی کشور می باشد.

سایر اهداف کانون در چهارچوب بندهای زیر قرار دارد:
1- دفاع از حقوق قانونی، صنفی و حرفهای اعضای هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران.
2- تلاش به منظور تحقق نظام جامع صنفی، حرفه ای و رفاهی متناسب با شأن و منزلت هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران.
3- کوشش در جهت ایجاد انگیزش عمـومی جامعـه در حفـظ، رشـد و شـناخت شخصـیت مسـتقل حقیقی و حقوقی اعضای هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران.
4- ایجاد ارتباط و تعامل با سایر مجامع صنفی دانشگاهی در زمینههای صنفی و حرفهای و رفـاهی و با رعایت استقلال کانون. 
5- تلاش در شناسانیدن حقوق هیأت علمی به مقامات ذیـربط در نحـوه نگـرش بـه امـور صـنفی و حرفه ای و رفاهی اعضای هیأت علمی.
6- کوشش به منظور ایجاد بستر مناسب برای حل مشکلات معیشتی و رفاهی اعضای هیـأت علمـی دانشگاه علم و صنعت ایران.

نشانی مطلب در وبگاه کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://www.iust.ac.ir/find-114.14826.40785.fa.html
برگشت به اصل مطلب