روابط عمومی دانشگاه- اساتید نمونه کشوری
کسب عنوان استاد نمونه کشوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  دکتر ابوالفضل واحدی، دانشکده مهندسی برق، استاد نمونه کشور ی سال۱۴۰۰

  

  دکتر داوود یونسیان ، دانشکده مهندسی راه آهن ، استاد نمونه کشوری سال۱۴۰۰


    
  دکتر کامران دانشجو، دانشکده مهندسی مکانیک ، استاد نمونه کشوری سال۱۴۰۰دکتر منصور انبیاء، دانشکده شیمی ،استاد نمونه کشوری سال۱۳۹۸
   
   


دکترحسین سرپولکی ، استاد دانشکده مهندسی مواد ومتالورژی ،  استاد نمونه کشوری سال ۱۳۹۶


                 
 
دکتر مصطفی  بهزادفر،استاد دانشکده مهندسی معماری وشهرسازی،استاد نمونه  کشوری سال۱۳۹۵
دکتر محسن فیضی،استاد دانشکدمهندسی معماری و شهرسازی، استاد نمونه کشوری سال ۱۳۹۴       دکتر مجیدرضا آیت للهی ،استاد دانشکده مهندسی مکانیک، استاد نمونه کشوری سال -۱۳۹۲-۱۳۹۳  دکتر احمد چلداوی، استاد دانشکده مهندسی برق، استاد نمونه سال کشوری ۱۳۹۱دکتر حمید بهیهانی استاد دانشکده مهندسی عمران، استاد نمونه کشوری سال۱۳۹۰دکتر محمد حسن بازیار ، استاد دانشکده مهندسی عمران ، استادنمونه کشوری سال۱۳۸۹دکتر حیدرعلی شایانفر، استاد دانشکده مهندسی برق، استاد نمونه کشوری سال۱۳۸۸دکتر محمد حسن شجاعی فرد ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک ، استاد نمونه کشوری سال۱۳۸۷دکتر محمود مهرداد شکریه، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، استاد نمونه کشوری سال۱۳۸۶دکتر همایون عریضی، استاد دانشکده مهندسی برق، استاد نمونه کشور ی سال۱۳۸۵دکتر محرم حبیب نژاد کورایم، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، استاد نمونه کشوری ۱۳۸۴
دکتر فرهاد گلستانی فرد، استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، استاد نمونه کشوری سال۱۳۸۳دکتر محمد علی بوترانی، استاد دانشکده مهندسی مواد ومتالورژی، استاد نمونه کشوری سال۱۳۸۲دکتر فرخ حجت کاشانی، استاد دانشکده مهندسی برق، استاد نمونه کشوری سال۱۳۸۱
 دکتر عباس افشار، استاد دانشکده مهندسی عمران، استاد نمونه کشوری سال۱۳۸۰
دکتر علی کاوه، استاد دانشکده مهندسی عمران، استاد نمونه کشوری سال۱۳۷۹


مهندس محمد ذهبیون ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، استاد نمونه کشوری سال۱۳۷۵دکتر محمد سلیمانی، استاد دانشکده مهندسی برق، استاد نمونه کشور سال.۱۳۷۴،۱۳۷۰دکتر عباس طائب، استاد دانشکده مهندسی شیمی، استاد نمونه کشوری  سال۱۳۷۳

 
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14474.38361.fa.html
برگشت به اصل مطلب