روابط عمومی دانشگاه- دفاعیه های دکترا
دفاعیه دکتری در دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ | 

دفاعیه دکتری در دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی

  

AWT IMAGE

                                                                                                                  

نصیبه قمری سبزواری، دانشجوی دوره دکتری دانشکده معماری و شهرسازی، سه شنبه بیست و ششم بهمن 95، از رساله خود با عنوان « شناخت و مدل یابی آستانه تحمل تنوع در کاربری زمین (نمونه موردی: شهر کرج)» دفاع خواهد نمود.

چکیده این رساله که راهنمایی آن را دکتر مصطفی بهزادفر و دکتر اسماعیل شیعه بر عهده دارند به شرح زیر می باشد.

ضمنا جلسه دفاعیه در آمفی تئاتر دانشکده معماری و شهرسازی و راس ساعت 11 برگزار خواهد شد.

از آنجایی که مفهوم تنوع برای بسیاری از برنامه ریزان ناآشنا است بنابراین موضوعات مربوط به آن در فرایند و عملبرنامه ریزی به عنوان یک اولویت در نظر گرفته  نمی شوند. به عبارتی دیگر مسأله اصلی برنامه ریزان علاوه بر نداشتن درک درستی از مفهوم تنوع، ندانستن نحوه برقراری ارتباط میان موضوعات مربوط به تنوع وبرنامه ریزی فضایی است.

به این ترتیب می توان با استفاده از تئوری تنوع، اصلاحاتی در بعد مکانی برنامه ریزی کاربری زمین انجام داد و همچنین از مدل های کمّی به عنوان گامی راهگشا جهت درک بهتر مفهوم چند بعدی تنوع در کاربری زمین استفاده نمود.بنابراین هدف این رساله شناخت مفهوم تنوع و عوامل موثر بر ایجاد تنوع در فضاهای شهری و کاربری زمین است که بر اساس این شناخت، مدل ریاضی غیرپارامتری و تعمیم پذیریجهت تعیین میزان بهینه تنوع در کاربری زمین شهرینوشته شود.

رویکرد این پژوهش به هر دو صورت کیفی و کمّی می باشد و راهبرد اصلی آن مطالعه اسنادی و موردکاوی است. در این رساله بر اساس مراحل مختلف آن، از شیوه های مرور منابع کتابخانه ای، پرسشگری و مطالعه میدانی در جمع آوری داده ها استفاده شده است. همچنین از روش های تحلیل محتوای کمّی، تحلیل همبستگی و نتیجه گیری بر اساس استدلال منطقی در تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.

بر مبنای محاسبات انجام شده در شهر کرج به عنوان نمونه موردی، محلات جهانشهر و عظیمیه دارای تنوع کاربری زمین در سطح بهینه هستند. همچنین رابطه معنا داری میان تنوع کاربری زمین در شهر کرج و عواملی مانند قدمت بالای محلات، وجود ساختمان های متنوع به لحاظ ارزش معماری و اقتصادی، وجود بلوک های شهری با طول کوتاه، پویایی و سرزندگی و شبکه معابر مناسب پیاده و سواره وجود دارد.

واژگان کلیدی : تنوع، شهرسازی، کاربری زمین، تحلیل آماری، مدلیابی آستانه تحمل

آدرس کانال تلگرام رسمی دانشگاه: https://telegram.me/IUST_Official

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://www.iust.ac.ir/find-112.14464.48588.fa.html
برگشت به اصل مطلب