روابط عمومی دانشگاه- آخرین اخبار
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/5/5 | 

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه

 دانشگاه علم و صنعت ایران در نظر دارد انجام خدمات مشروحه ذیل را به پیمانکاران حقوقی صلاحیت دار، واجد شرایط و توانمند با شرایط ذیل واگذار نماید. 

زمان بندی مناقصه
موضوع خدمات تاریخ شروع و پایان قرارداد مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال) تاریخ و زمان بازگشایی پاکات الف و ب تاریخ و زمان بازگشایی پاکات ج
طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه
در قالب قرارداد ده ماهه
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ لغایت ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۳.۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰
روز یک شنبه
۱۴۰۱/۰۵/۲۳
ساعت ۱۰صبح
روز سه شنبه
۱۴۰۱/۰۵/۲۵
ساعت ۱۰ صبح


تاریخ و محل ارائه اسناد مناقصه به متقاضیان شرکت در مناقصه:
از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۵ لغایت روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ به مدت ۵ روز ضمن مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد و مدارک مناقصه اقدام نمائید.

نوع و تضمین شرکت در مناقصه به دانشگاه:
به یکی از شکلهای زیر:
الف) واریز نقدی به حساب شماره ۱۱۴۴۶۰۴۵۱ و شماره شبای: ۷۷۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۴۴۶۰۴۵۱IR نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه علم و صنعت ایران کد ۱۱۴۴ به نام سپرده جاری دانشگاه علم و صنعت ایران
ب) ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل ۳ ماه اعتبار و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر.
ج) چک تضمین شده بانکی
مهلت و محل تحویل پاکات مناقصه به دانشگاه:
به متقاضیان جهت تحویل فیزیکی پاکت الف خود به دبیرخانه مرکزی دانشگاه و همچنین بارگذاری پاکات الف، ب و ج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.Setadiran.ir از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ لغایت ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ (به مدت ۱۲ روز) وقت داده می­شود.
شرایط و توضیحات مهم:
۱) در صورت عدم عضویت قبلی مناقصه گران در سامانه مذکور، مراحل ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
۲)اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: ۱۴۵۶-۰۲۱ جهت اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  قسمت "تماس با ما" مراجعه نمائید.
۳)به پیشنهادهای فاقد تضمین یا تضمین کمتر از مبلغ تعیین شده یا بدون مهر و امضاء تعهدآور یا امضاء مخدوش و استفاده از مهر امضاء به جای امضاء اصل و پیشنهادهای مشروط و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مهلت مقرر تحویل شود، به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۴)دارا بودن گواهی تأیید صلاحیت معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مراجع ذیربط
۵)دارا بودن توان مالی و حسن شهرت
۶)دارا بودن توان مدیریتی و اجرایی و سابقه مرتبط و مفید با توجه به موضوع و حجم مناقصه بر اساس قراردادهای منعقده طی دو سال اخیر و گواهی حسن انجام کار آنها
۷)فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران، به پیوست شرایط مناقصه می باشد.
۸)پس از بازگشایی پاکت های "الف و ب" در کمیسیون مناقصه، پاکت های "ب" جهت بررسی و ارزیابی به کمیته فنی بازرگانی ارجاع و پس از اعلام نظر آن کمیته پاکت های "ج" حاوی پیشنهاد قیمت پیشنهاد دهندگان واجد شرایط در کمیسیون مناقصه افتتاح و نتیجه مناقصه تعیین می گردد.
۹)شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد هیچ گونه حقی برای شرکت کنندگان ایجاد نمی نماید و دانشگاه با عنایت به صرفه و صلاح خود، هریک از پیشنهادها را قبول یا رد می نماید.
۱۰)حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان رسمی آنها در کمیسیون مناقصه در زمان بازگشایی پاکت ها بلامانع است.
۱۱) سایر اطلاعات و مدارک مورد نیاز، در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
۱۲)هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
۱۳)جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۷۷۲۰۸۱۱۳-۷۷۲۴۰۰۶۰-۷۷۲۴۰۴۲۱ اداره کارپردازی دانشگاه تماس حاصل نمائید.

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14457.67900.fa.html
برگشت به اصل مطلب