روابط عمومی دانشگاه- آخرین اخبار
چند انتصاب و ابقا از سوی رییس دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۳/۲۲ | 

چند انتصاب و ابقا از سوی رییس دانشگاه

 

دکتر برخورداری، رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران، در احکام جداگانه ای افراد ذیل را برای مدت دو سال در مسوولیت های جدید منصوب نمود:

دکتر محمد علی رضوانی به سمت «معاون پژوهشی دانشکده مهندسی راه آهن»

دکتر بیژن افتخاری یکتا به سمت «سردبیر فصلنامه علم و مهندسی مواد ایران» (برای مدت سه سال)

دکتر مرتضی اسماعیلی به سمت «مدیر گروه خط و سازه های ریلی دانشکده مهندسی راه آهن»

دکتر حمید رضا احدی به سمت «مدیر گروه حمل و نقل ریلی دانشکده مهندسی راه آهن»

دکتر عبدالمجید ارجمندی «عضو کمیته منتخب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه»

دکتر محمد فتحیان «عضو کمیته منتخب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه»

همچنین رئیس دانشگاه، در احکام جداگانه ای برای مدت دو سال افراد ذیل را در مسوولیت فعلی آنان ابقاء نمود:

دکتر کریم محمدی در سمت «معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق»

دکتر محمد حسین کهایی «عضو کمیته منتخب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه»

دکتر شهرام خیراندیش «عضو کمیته منتخب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه»

دکتر محمد رضا جاهد مطلق «عضو کمیته منتخب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه»

دکتر پریسا حجازی «عضو کمیته منتخب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه»

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14457.45887.fa.html
برگشت به اصل مطلب