مدیریت امور اداری- فرآیندهای اداری
فرآیندهای اداری اعضای هیأت علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE  تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی با مرتبه استادیار از پیمانی به رسمی آزمایشی  (دریافت فایل)

AWT IMAGE  تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی با مرتبه علمی استادیار از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی (دریافت فایل)

AWT IMAGE  تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی با مرتبه علمی دانشیار و استاد از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی (دریافت فایل)

AWT IMAGE  تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی با مرتبه علمی مربی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی (دریافت فایل)

AWT IMAGE  تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی با مرتبه مربی از پیمانی به رسمی آزمایشی (دریافت فایل)

AWT IMAGE  پرداخت کمک هزینه ازدواج عضو هیأت علمی و فرزندان (دریافت فایل)

AWT IMAGE  برقراری کمک هزینه اولاد عضو هیأت علمی (موضوع ماده 63 آیین نامه استخدامی) (دریافت فایل)

AWT IMAGE  برقراری کمک هزینه عائله مندی عضو هیأت علمی (موضوع ماده 63 آیین نامه استخدامی) (دریافت فایل)

AWT IMAGE  مراحل و مدارک لازم برای دریافت دفترچه بیمه در صورت تغییر صندوق بازنشستگی
(دریافت فایل فرم برای دریافت دفترچه بیمه)   (دریافت فایل مراحل و مدارک لازم برای دریافت دفترچه بیمه)
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور اداری:
http://idea.iust.ac.ir/find-109.17988.50806.fa.html
برگشت به اصل مطلب