امور آموزش دانشگاه- مدیریت امور آموزش
معرفی مدیریت امور آموزش

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  نام و نام خانوادگی: اصغر حبیب نژاد کورایم
  رتبه علمی: دانشیار
  تلفن مستقیم: ۷۷۲۴۰۴۴۱ 
  تلفن دانشگاه: ۷۳۲۲۵۵۱۵-۷۳۲۲۵۵۱۶
  دورنگار:  ۷۷۴۹۱۰۲۸
  پست الکترونیکی: ahkorayemiust.ac.ir

  آدرسدانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران، ایران
 

شرح وظایف مدیر امور آموزش

۱- نظارت بر عملکرد ادارات سه گانه: پذیرش و ثبت نام، خدمات آموزشی و فارغ التحصیلان 

۲- برنامه ریزی جهت ارتقاء و تسهیل فعالیتهای جاری ادارات یاد شده

۳- برنامه ریزی جهت ارتقاط موثر امور آموزش با دانشکده ها در زمینه فعالیت های ستادی آموزش در مقطع کارشناسی

۴- نایب رئیس و دبیر شورای آموزشی شورای دانشگاه

۵- نایب رئیس کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه

۶- اجرای فعالیتهای ارجاع شده از سوی رئیس و معاون آموزشی دانشگاه

۷- ارائه پیشنهاد به مدیران مافوق در خصوص بهبود وضعیت آموزش و خدمات آموزشی دانشگاه

۸- رسیدگی به مشکلات و درخواستهای موردی و غیر متداول دانشجویان در خصوص مسائل آموزشی

نشانی مطلب در وبگاه امور آموزش دانشگاه:
http://www.iust.ac.ir/find-108.14197.34834.fa.html
برگشت به اصل مطلب