اداره رفاه و تعاون- همکاران اداره امور رفاهی
همکاران اداره امور رفاهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/15 | 
لیست اسامی همکاران  اداره رفاه و تعاون
 
 
ردیف نام و نام خانوادگی
 
امور محوله شماره تماس
۱ دکتر سیداصغر موسوی رئیس اداره امور رفاهی ۲۲۶۶و۲۲۶۷
مستقیم ۷۷۲۴۰۴۱۵و ۷۷۲۰۹۰۶۲
۲
۳ مهندس فرشته مرادمند
 
کارشناس مسئول بیمه تکمیلی درمان، عمر و حوادث گروهی
 
۳۸۶۱
۷۷۲۴۰۴۱۵و ۷۷۲۰۹۰۶۲
۴ علیرضا عظامی مسئول دفتر اداره رفاه ۲۲۶۶و۲۲۶۷
مستقیم ۷۷۲۴۰۴۱۵و ۷۷۲۰۹۰۶۲
۵ رویا سبزی  کارشناس مسافرت ها،بیمه عمر، خدمات درمانی و امور مربوط به هزینه مهدکودک ۳۸۸۰
مستقیم ۷۷۲۴۰۴۱۵و ۷۷۲۰۹۰۶۲
۶ رضا چنگیزی خواه کارشناس بیمه تامین اجتماعی و امین اموال ۳۸۵۶
۷۷۲۴۰۴۱۵و ۷۷۲۰۹۰۶۲
۷ حمیده فرودشت کارشناس امور وام ها، جوایز دانش آموزان ۲۴۳۵
۷۷۲۴۰۴۱۵و ۷۷۲۰۹۰۶۲
۸
 
آقای ثامنی کارشناس بیمه  ۳۸۰۸
۷۷۲۴۰۴۱۵
۹ خانم عسکری کارشناس بیمه  ۳۸۰۸
۷۷۲۴۰۴۱۵
۱۰ آقای حامد سهیلی نامه رسان و امور جاری  ۲۲۶۶و۲۲۶۷
مستقیم ۷۷۲۴۰۴۱۵و ۷۷۲۰۹۰۶۲
 
                                                                        
نشانی مطلب در وبگاه اداره رفاه و تعاون:
http://www.iust.ac.ir/find-104.19126.62539.fa.html
برگشت به اصل مطلب