دانشگاه علم و صنعت ایران- انتصابات
چند انتصاب در دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۹/۱۹ | 

  چند انتصاب در دانشگاه

  دکتر محمد علی برخورداری، رییس دانشگاه علم و صنعت ایران،روز سه شنبه، مورخ 18 آذرماه 93 چند انتصاب را در قالب احکام زیر صادر نمود.

  دکتر شهین واعظی، عضو هیات علمی گروه زبان های خارجی، را برای مدت دو سال به سمت مدیر گروه زبان های خارجی دانشگاه علم و صنعت ایران منصوب نمود.

  دکتر اسماعیل خان میرزا، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک،را برای مدت دو سال به سمت عضو شورای پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران منصوب نمود.

  دکتر مهدی غضنفری، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع،را برای مدت دو سال به سمت عضو شورای پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران منصوب نمود.

  دکتر میر سامان پیشوایی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع، را برای مدت یک سال به سمت عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران منصوب نمود.

 

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-1.3522.35323.fa.html
برگشت به اصل مطلب