دانشگاه علم و صنعت ایران- انتصابات
انتصابات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۸/۷ | 
در احکام جداگانه ای از سوی دکتر برخورداری، رئیس دانشگاه، علم و صنعت ایران انتصابات زیر برای مدت دو سال انجام شد
نصویر
نام و نام خانوادگی
سمت
دانشکده
AWT IMAGE
دکتر بهروز مشهدی
مدیر گروه طراحی سیستم‌های دینامیکی خودرو
دانشکده مهندسی خودرو
AWT IMAGE
دکتر علی نصیری طوسی
سرپرست گروه سیستم محرکه خودرو
دانشکده مهندسی خودرو
AWT IMAGE
دکتر جواد مرزبان‌راد
مدیر گروه سازه و بدنه خودرو
دانشکده مهندسی خودرو
AWT IMAGE
دکتر علی عبدالعالی
مدیر گروه مخابرات
دانشکده مهندسی برق
AWT IMAGE
دکتر مسعود یقینی
مدیر گروه حمل و نقل ریلی
دانشکده مهندسی راه آهن

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-1.3522.34666.fa.html
برگشت به اصل مطلب