دانشگاه علم و صنعت ایران- انتصابات
انتصاب مدیر گروه ریاضی کاربردی دانشکده ریاضی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/6/30 | 
AWT IMAGE
دکتر برخورداری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 24/6/93، دکتر رحمان فرنوش را برای مدت دو سال در سمت «مدیر گروه ریاضی کاربردی دانشکده ریاضی» منصوب کرد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-1.3522.34195.fa.html
برگشت به اصل مطلب