دانشگاه علم و صنعت ایران- انتصابات
انتصاب مدیر گروه مهندسی سیستم های اقتصادی - اجتماعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

با حکم مورخ 09/10/91 ریاست دانشگاه، آقای دکتر ابراهیم تیموری برای مدت دو سال به سمت مدیر گروه مهندسی سیستم های اقتصادی - اجتماعی  منصوب شد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-1.3522.26977.fa.html
برگشت به اصل مطلب