دانشگاه علم و صنعت ایران- انتصابات
ابقاء رئیس دانشکده فیزیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGEبا حکم 7/7/89 رئیس دانشگاه، آقای دکتر سید روح ا... عقدایی برای مدت 2 سال در سمت رئیس دانشکده فیزیک ابقاء شد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-1.3522.17295.fa.html
برگشت به اصل مطلب