:: بایگانی بخش حداقل نمره زبان دکترا: ::
:: حداقل نمره قبولی زبان برای شرکت در آزمون جامع دکترا - ۱۳۹۳/۱/۱۸ -