:: بایگانی بخش طرحهای پژوهشی 86: ::
:: لیست پروژه های صنعتی در حال اجرا - ۱۳۸۸/۱/۲۳ -
:: لیست پروژه های صنعتی خاتمه یافته - ۱۳۸۸/۱/۲۳ -
:: مقالات کامل ارائه شده در مجامع علمی داخلی و بین المللی - ۱۳۸۸/۱/۲۳ -
:: مقالات چاپ شده در مجلات علمی - ۱۳۸۸/۱/۲۳ -
:: طرحهای تحقیقاتی در دست اجرا - ۱۳۸۸/۱/۲۳ -
:: طرحهای تحقیقاتی خاتمه یافته - ۱۳۸۸/۱/۲۳ -
:: اهم فعالیتهای پژوهشی دانشکده شیمی در سال 1386 - ۱۳۸۸/۱/۲۳ -