:: بایگانی بخش تقویم آموزشی دانشکده: ::
:: برنامه هفتگی ( توجه) - ۱۳۹۳/۱/۱۱ -
:: برنامه امتحانات - ۱۳۹۳/۱/۱۱ -
:: تقویم آموزشی مصوب - ۱۳۹۳/۱/۱۱ -
:: سمینارهای دانشجویان دکتری رشته شیمی - ۱۳۸۹/۴/۲۲ -
:: اطلاعیه برگزاری دفاعیه ها دانشجویان ارشد - ۱۳۸۸/۱/۲۳ -
:: سمینارهای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته شیمی - ۱۳۸۸/۱/۱۹ -