:: بایگانی بخش Representative of the Supreme: ::
:: Representative of the Supreme Leader in IUST - ۱۳۸۷/۸/۲۵ -