:: بایگانی بخش مصوبات گروه های دانشکده: ::
:: صورتجلسه گروه تولید صنعتی (8/12/84) - ۱۳۸۷/۶/۱۸ -
:: صورتجلسه گروه فنآوری صنعتی (8/12/84) - ۱۳۸۷/۶/۱۸ -
:: صورتجلسه گروه تحلیل سیستم (8/12/84) - ۱۳۸۷/۶/۱۸ -
:: صورتجلسه گروه ایمنی صنعتی (8/12/84) - ۱۳۸۷/۶/۱۸ -