:: بایگانی بخش مصوبات شورای دانشکده: ::
:: شورا- 20/7/88 - ۱۳۸۸/۸/۱۷ -
:: شورا- 23/6/88 - ۱۳۸۸/۸/۲ -
:: شورا- 22/4/88 - ۱۳۸۸/۸/۲ -
:: شورا- 25/3/88 - ۱۳۸۸/۴/۸ -
:: شورا- 28/2/88 - ۱۳۸۸/۴/۸ -
:: شورا- 14/2/88 - ۱۳۸۸/۴/۸ -
:: شورا- 17/1/88 - ۱۳۸۸/۲/۶ -
:: شورا- 12/12/87 - ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ -
:: شورا- 21/11/87 - ۱۳۸۷/۱۲/۱۳ -
:: شورا 7/11/87 - ۱۳۸۷/۱۲/۱۳ -
:: شورا-23/10/87 - ۱۳۸۷/۱۱/۶ -
:: شورا-9/10/87 - ۱۳۸۷/۱۱/۶ -
:: شورا-25/9/87 - ۱۳۸۷/۱۱/۶ -
:: شورا-11/9/87 - ۱۳۸۷/۱۱/۶ -
:: شورا-27/8/87 - ۱۳۸۷/۱۱/۶ -
:: شورا-29/7/87 - ۱۳۸۷/۸/۱۸ -
:: شورا-15/7/87 - ۱۳۸۷/۸/۱۸ -