بایگانی بخش Dr Rashidinia

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ -

courses

img_yw_news
شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ -

dr rashidinia

img_yw_news
شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ -

books

img_yw_news
شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ -

papers

img_yw_news
شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ -

edu data

img_yw_news
شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ -

Ms.c. students

img_yw_news
شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ -

Ph.D. students

img_yw_news
شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ -

personal data

img_yw_news
شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ -

lectures notes

img_yw_news
شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ -

projects