:: بایگانی بخش سوابق پژوهشی دکتر تجردی: ::
:: مقالات چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی - ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ -
:: مقالات چاپ شده در مجلات ISI - ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ -
:: مقالات چاپ شده در مجلات علمی – ترویجی - ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ -
:: افتخارات - ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ -
:: راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد - ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ -
:: اختراعات - ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ -
:: مقالات ارائه شده در کنفرانس ها - ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ -
:: تالیف، ترجمه کتاب - ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ -