:: بایگانی بخش سوابق پژوهشی دکتر جوانشیر: ::
:: مقالات ارائه شده در کنفرانس ها - ۱۳۹۳/۲/۱۶ -
:: مقالات چاپ شده در مجلات - ۱۳۹۳/۲/۱۶ -
:: عضویت در شوراها، کمیته ها و مجامع علمی و بین المللی - ۱۳۸۸/۱/۱۶ -
:: پایان نامه های هدایت شده کارشناسی ارشد - ۱۳۸۸/۱/۱۶ -
:: سوابق اجرایی - ۱۳۸۸/۱/۱۶ -
:: انتشار کتاب - ۱۳۸۷/۱۲/۲۰ -