:: بایگانی بخش شبیه سازی خشک کن بستر سیال: ::
:: طرح تحقیقاتی - ۱۳۸۶/۱۰/۲۳ -