:: بایگانی بخش شبیه سازی CFD فرایند انتقال پنوماتیک مواد جامد: ::
:: طرح تحقیقاتی - ۱۳۸۶/۱۰/۲۲ -