:: بایگانی بخش بررسی مدل سینتیکی واکنش زوج شدن متان: ::
:: طرح تحقیقاتی - ۱۳۸۶/۱۰/۲۲ -