:: بایگانی بخش توزیع فلاکسهای متابولیک در استرپتومایسیس: ::
:: طرح تحقیقاتی - ۱۳۸۶/۱۰/۲۲ -