:: بایگانی بخش Desalination 184 (2005) 367–375: ::
:: paper - ۱۳۸۶/۱۰/۱۲ -