:: بایگانی بخش Desalination 181 (2005) 35–41: ::
:: paper - ۱۳۸۶/۱۰/۱۱ -