:: بایگانی بخش Desalination 206 (2007) 538–546 : ::
:: paper - ۱۳۸۶/۱۰/۲ -