بایگانی بخش دانشجویان بین الملل

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۱ -

دانشجویان بین الملل

مرتضی العلاق  سال ورود : ۱۳۹۹ دانشجوی دکتری جبر از کشور عراق  استاد راهنما: دکتر مهدی علائیان کرار عبیس سال ورود : ۱۳۹۹    دانش آموخته دکتری جبر از کشور عراق استاد راهنما : دکتر مهدی علائیان سمر النصار سال ورود :  ۱۳۹۹   دانشجوی دکتری هندسه از کشور عراق استاد راهنما : دکتر مهدی نجفی‌خواه هند البدیری سال ورود : ۱۳۹۹   دانشجوی دکتری  هندسه از کشور عراق استاد راهنما : دکتر مهدی نجفی‌خواه    عقیل الساعدی سال ورود : ۱۳۹۹ دانش آموخته دکتری آنالیز عددی از کشور عراق    استاد راهنما : دکتر جلیل رشیدی‌نیا کلثوم یاسین سال ورود : ۱۳۹۹ دانشجوی دکتری آنالیز عددی از کشور عراق استاد راهنما : دکتر مرتضی  گرشاسبی علی العبیدی سال ورود : ۱۴۰۰ دانشجوی دکتری آنالیز عددی از کشور عراق استاد راهنما : دکتر جواد وحیدی      زهره العجمی سال ورود : ۱۴۰۰  دانشجوی کارشناسی علوم کامپیوتر از کشور یمن       علی المعموری سال ورود : ۱۴۰۱ دانشجوی کارشناسی ارشد آمار ریاضی از کشور عراق     غلام حبیب حبیبی دانش آموخته کارشناسی ارشد جبر از کشور افغانستان    سال : ۱۳۹۸ استاد راهنما : دکتر مهدی علائیان        کلثوم یاسین         دانش آموخته کارشناسی ارشد آنالیز عددی از کشور عراق  سال : ۱۳۹۹  استاد راهنما :دکتر جلیل رشیدی‌نیا سیدعبدالحسن حسینی        دانش آموخته کارشناسی ارشد آنالیز از کشور افغانستان    سال :۱۴۰۱ استاد راهنما : دکتر سمانه  مشهدی