بایگانی بخش تاریخ رویدادها

img_yw_news
شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ -

شروع انتخاب واحد

img_yw_news
شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ -

شروع کلاس ها

img_yw_news
شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ -

حذف و اخذ

#

img_yw_news
شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ -

حذف اضطراری

#

img_yw_news
شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ -

پایان کلاس‌ها

#

img_yw_news
شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ -

شروع امتحانات

#

img_yw_news
شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ -

پایان مهلت قفل نمرات

#