بایگانی بخش دوره های آزاد

:: ثبت نام نهایی - ۱۳۹۶/۳/۲۲ -
:: پیش ثبت نام - ۱۳۹۶/۳/۲۲ -
:: نحوه ثبت نام - ۱۳۹۶/۳/۱۳ -
:: مشخصات دوره - ۱۳۹۶/۳/۱۰ -
:: فرم های دوره های آزاد - ۱۳۹۶/۲/۱۶ -
:: نحوه ثبت نام در دوره های آزاد - ۱۳۹۶/۲/۶ -
:: لیست دوره ها - ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ -
:: معرفی افراد - ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ -
:: شیوه همکاری - ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ -
:: اهداف و ماموریت - ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ -
:: اطلاعات تماس دوره های آزاد - ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ -
:: دوره های کوتاه مدت تخصصی - ۱۳۹۵/۱۰/۵ -