:: بایگانی بخش آلبوم فیلم: ::
::  سمینار آشنایی با رویکردهای نوین در کنترل کیفیت آماری با حضور دکتر کولوزیمو - ۱۳۹۳/۱/۲۹ -
:: فیلم سمینار - ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ -