:: بایگانی بخش آئین نامه ها و مصوبات اداره رفاه: ::
:: راهنمای بهره مندی از تسهیلات رفاهی صندوق رفاه دانشجویان - ۱۳۹۲/۱/۲۴ -
:: دستور العمل بیمه حوادث دانشجویی - ۱۳۹۰/۸/۷ -
:: دستور العمل صدور دفترچه بیمه خدمات درمانی - ۱۳۹۰/۱/۲۷ -
:: دستور العمل تسویه حساب و پرداخت دیون - ۱۳۸۷/۱۰/۹ -
:: دستور العمل وامهای دانشجویی - ۱۳۸۷/۱۰/۸ -